0,00 € | 0ks
Elektronický obchodPrešovskej univerzity

Knižné publikácie

Zoradiť:
Zobraziť:
L. Kendrová, P. Takáč, A. Kubincová - Účinok klimatoterapie
Pridať k obľúbeným
Hodnotenie:  

Cieľom tejto monografie je poukázať na efektivitu komplexnej klimaticko-rehabilitačnej liečby v horskom prostredí u pacientov s chronickou obštrukčnou chorobou pľúc a chronickou bronchitídou. Cieľom výskumu bolo zistiť efektivitu klimaticko-rehabilitačnej liečby na objektívne a subjektívne ukazovatele zlepšenia funkčného stavu a kvality života u týchto pacientov, zároveň zistiť prediktory minimálneho klinicky významného rozdielu sledovaných parametrov pred a po klimaticko-rehabilitačnej liečbe.

6,00€
J. Hnatová, M. Mokriš - Kalibrácia metakognitívneho monitorovania v profesijnej matematickej príprave budúcich učiteľov
Pridať k obľúbeným
Hodnotenie:  

Monografia prezentuje výsledky vedeckého bádania zameraného na metakognitívne monitorovanie v osobitej matematickej doméne, ktoré bolo realizované v rámci špecifickej skupiny študentov - budúcich učiteľov pre predprimárny a primárny stupeň vzdelávania. Pozornosť je venovaná procesom jeho kalibrácie v podobe zisťovania skreslenia a výslednej presnosti hodnotenia kognitívneho výkonu vo vybraných tematických oblastiach matematickej edukácie.

13,80€
S. Capek - Architektonické motívy v ilustráciách pre deti a mládež a ich percepcia
Pridať k obľúbeným
Hodnotenie:  

Považujeme za dôležité zdôrazniť, že v monografii preferujeme najmä domácich slovenských ilustrátorov staršej a strednej generácie, v tvorbe ktorých sa architektonický motív vyskytuje vo väčšej frekvencii ako u súčasnej generácie ilustrátorov. Avšak pre celkové vyváženie generácií sa zaoberáme aj podnetnými ilustráciami niekoľkých súčasných ilustrátorov a ilustrátoriek, ktorých ilustrácie boli vytvorené k moderným autorským rozprávkam, či aktuálne vydávanej náučnej literatúre. Vybrali sme práce, ktoré podľa nášho názoru vybočujú z hlavného prúdu.

13,10€
Z. Birknerová a kol. - Obchodné správanie v kontexte neurolingvistického programovania
Pridať k obľúbeným
Hodnotenie:  

V oblasti obchodného správania sa využíva nástroj neurolingvistické programovanie (NLP). Popisovaná problematika môže prispieť k zlepšovaniu preferencií reprezentačného typu v oblasti NLP, zvyšovať predaj a posunúť tak obchodné a predajné zručnosti obchodníka k úspechu.

3,00€
Z. Birknerová a kol. - Spotrebiteľské správanie a vybrané atribúty neuromarketingu
Pridať k obľúbeným
Hodnotenie:  

Spotrebiteľské správanie v sebe zahŕňa výber, kúpu a využívanie výrobkov, služieb, nápadov alebo skúseností na uspokojovanie potrieb a želaní spotrebiteľa. V rámci realizovaného výskumu sme preto pozornosť venovali tvorbe dotazníka zameraného na preferencie typov spotrebiteľov. Výskumné výsledky preukázali nové zistenia v oblasti jednotlivých typov spotrebiteľa v neuromarketingu v kontexte rodu a osobnostných charakteristík.

3,10€
M. Petro, M. Fatľa - Ekologická zodpovednosť
Pridať k obľúbeným
Hodnotenie:  

Cieľom ekologickej výchovy v našom ponímaní je zorientovať sa v zložitej problematike životného prostredia a prezentovať základné stanoviská Cirkvi z hľadiska teológie stvorenia. Dôraz sa kladie na hľadanie východísk pre riešenie ekologickej krízy.

2,90€
P. Ružbarský, T. Perič - Výsledky prvého celoštátneho testovania pohybových predpokladov detí mladšieho školského veku
Pridať k obľúbeným
Hodnotenie:  

Účelov testovania býva viacero. Motorické testy sú zdrojom dôležitých informácií potrebných na riadenie telovýchovného procesu a správne rozhodovanie. V telovýchovnej praxi sa testy najviac využívajú na kontrolu pohybového rozvoja, telesnej zdatnosti žiakov, športovcov a starších či chorých osôb. Táto kontrola môže mať aj podobu sebakontroly. Výsledky testov sú podstatnou časťou podkladov, napr. pri identifikácii a výbere talentovanej mládeže.

14,40€
A. Nikulin - Psychosociálne aspekty vývinu religiozity
Pridať k obľúbeným
Hodnotenie:  

Cieľom tejto monografie je poukázať ako psychologický a sociálny vývin v jednotlivých vekových obdobiach človeka vplýva na prejav jeho religiozity. Východiskom budú jednotlivé teórie a výskumy, ktoré za posledné desaťročia boli realizované v tejto oblasti a pomáhajú tak lepšie porozumieť náboženskému prejavu jedinca.

2,60€
L. Bobuľská - Mikrobiálna ekológia
Pridať k obľúbeným
Hodnotenie:  

Nevidíme ich, ale sú všade okolo nás, na nás a v nás. Mikroskopické organizmy sa nachádzajú v každom kúte Zeme a obývajú miesta niekoľko kilometrov pod povrchom, cez vriace horúce pramene, až po antarktický ľad. Mikroorganizmy sú najmenší a najjednoduchší nositelia života na Zemi. Mikrobiológovia odhadujú, že náš svet obývajú stovky miliónov druhov mikroorganizmov, z ktorých väčšina doteraz nie je popísaná.

10,50€
Z. Stanislavová, M. Klimovič, D. Dziak - (K)rok za (k)rokom v slovenskej literatúre pre deti a mládež
Pridať k obľúbeným
Hodnotenie:  

Predložená vedecká monografia vznikla na báze dlhodobého sledovania produkcie pôvodnej literatúry pre deti a mládež vydanej na Slovensku. Jej základom sú bilančné hodnotiace prehľady, ktoré autori systematicky vypracúvali o ročnej literárnej tvorbe pre deti a mládež od roku 1996 do roku 2020.

8,00€
E. Lukáč - Kapitoly z dejín výchovy a vzdelávania dospelých II.
Pridať k obľúbeným
Hodnotenie:  

Osvetové pôsobenie na dospelých na dnešnom území Slovenska prešlo svojim historickým vývojom, ktorého hlavnými protagonistami v počiatočných obdobiach boli kňazi, učitelia, resp. predstavitelia inteligencie. Jeho obsahové zameranie aktuálne reagovalo na spoločensko-politické pomery v krajine a snažilo sa dospelému obyvateľstvu prinášať najnovšie poznatky a skúsenosti z jednotlivých vedných odborov.

1,90€
A. Cap - Biblická história I.
Pridať k obľúbeným
Hodnotenie:  

Čitateľ si môže porovnať sedem rôznych prekladov biblického textu a s pomocou odborníkov - archeológov, biblistov, starozákonníkov, rabínov, sv. otcov, učiteľov Cirkvi, teológov sa hlbšie zamyslieť nad biblickým textom a jeho výkladom.

12,10€
R. Šoltés - Starosť o dušu v súčasnom svete
Pridať k obľúbeným
Hodnotenie:  

Stojíme pred novými výzvami, ako tomu nakoniec bolo v každej ľudskej epoche, ako porozumieť súčasnému svetu a sebe na pozadí možností, ktoré nám predkladá technika, a na pozadí túžob, ktoré majú svoje korene v našej duši. Skúškou správnosti je našťastie sám život. Preto len v hľadaní toho, čo je v živote podstatné, môžeme porozumieť významu všetkého ostatného pre nás.

3,50€
Ľ. Majerníková, A. Obročníková - Vplyv svojpomocnej skupiny na kvalitu života pacienta a jeho rodinu
Pridať k obľúbeným
Hodnotenie:  

Kvalita života predstavuje dynamicky meniaci sa proces, ktorý ovplyvňuje spektrum klinických, sociálnych, či spirituálnych činiteľov. Preto nie je možné hodnotiť kvalitu života pacientov len po fyzickej stránke, ale je potrebné zamerať sa aj na hodnotenie sociálnej, psychickej a spirituálnej oblasti.

2,60€
I. Dudinská, M. Cirner, G. Székely - Parlamentné voľby 2020 na Slovensku
Pridať k obľúbeným
Hodnotenie:  

Vyjadrujeme presvedčenie, že predložené príspevky autorov v tomto zborníku si získajú svojich čitateľov v odbornej i laickej, vrátane študentskej verejnosti a budú vnímané ako vhodné námety do odborných diskusií vo vzťahu k parlamentným voľbám na Slovensku vo všeobecnosti, ako aj vo vzťahu k jednotlivým aspektom týchto volieb.

2,90€
J. Bernasovská a kol. - Základy akademického písania záverečných prác v biológii
Pridať k obľúbeným
Hodnotenie:  

Cieľom vysokoškolskej učebnice bolo poskytnúť odpovede na otázky o etických princípoch a zásadách písania, štruktúre písaného textu, obsahových požiadavkách a formálnych náležitostiach, spracovaní empirickej časti s využitím štatistických metód a interpretácii získaných údajov spojených s obhajobou záverečnej práce.

5,80€
R. Kočišová - Hudobný život v renesancii a baroku
Pridať k obľúbeným
Hodnotenie:  

Poslaním tejto publikácie nie je predstaviť len našu hudobnú minulosť ako takú, ale naším zámerom bolo vniesť do chápania hudobných dejín na území Slovenska aj akýsi všeobecný poriadok, ktorý je možné pochopiť už v zárodku a získané informácie rozvíjať ďalej.

2,70€
Ľ. Tkáčová, D. Magurová, B. Grešš Halász - Inovatívny prístup v starostlivosti o pacienta
Pridať k obľúbeným
Hodnotenie:  

Sestra napĺňa paradigmu spolupracujúcej starostlivosti vzájomnou kooperáciou s pacientom, pri ktorom obaja robia rozhodnutia ohľadom zdravia spoločne. Rešpektovaním skutočnosti, že kým sestra je expertom na ošetrovateľskú starostlivosť, pacient je expertom na vlastný život, podporuje vnútornú motiváciu ako hlavný činiteľ nevyhnutný k zmene správania.

2,70€
G. Škrečková, M. Kozel, C. Grus, A. Kiško - Fyzioterapeutické štandardy - Chirurgia, Traumatológia
Pridať k obľúbeným
Hodnotenie:  

Publikácia je rozdelená do troch základných kapitol, podľa anatomickej oblasti: poškodenia ramenného pletenca, poškodenia v oblasti lakťového kĺbu a predlaktia a poškodenia zápästného kĺbu a vlastnej ruky. Horná končatina tvorí jeden funkčný celok, a preto sa terapie jednotlivých diagnóz funkčne môžu prekrývať.

7,70€
I. Gal Drzewiecka, Z. Stanislavová - Modifikácie vyobrazovania človeka so znevýhodnením
Pridať k obľúbeným
Hodnotenie:  

Súčasné vyspelé spoločnosti garantujú rovnoprávnosť, rovnakosť príležitostí a prístupu k spoločenským zdrojom pre všetkých - i pre tých, ktorým osud nadelil v istom smere sťažené podmienky pre život. Napriek spoločenským snahám a intenzívnej odbornej diskusii sa však proinkluzívne zmeny darí v praxi presadzovať iba pozvoľným tempom. Predpokladom budovania kultúry, v ktorej sú osoby so znevýhodnením (telesným, zdravotným, psychickým, sociálnym) vnímané a akceptované ako jedinečné a plnohodnotné osobnosti s individuálnymi zvláštnosťami, je identifikácia a odstraňovanie obojstranných bariér medzi intaktnou a znevýhodnenou populáciou.

4,10€
L. Demková, M. Bálintová - Chémia životného prostredia
Pridať k obľúbeným
Hodnotenie:  

Životné prostredie predstavuje zložitý systém, ktorý vytvára podmienky pre existenciu všetkých živých organizmov a človeka. Zjednodušene by sme ho mohli rozdeliť na ovzdušie, vodu, pôdu, horniny a živé organizmy. Podrobnejším skúmaním jednotlivých zložiek životného prostredia narazíme na mnoho biologických, fyzikálnych či chemických procesov, ktoré sú základným predpokladom fungovania prostredia tak, ako ho poznáme.

2,00€
V. Boháč - Sväté miesta, znaky, predmety a odevy v byzantskom obrade
Pridať k obľúbeným
Hodnotenie:  

Svoju ľudskú existenciu, svoj život a svoje duševné a hmotné dary máme od Boha. Je naším Stvoriteľom a Najvyšším Pánom. Od Neho pochádza aj večná odmena za bohumilý pozemský život. Preto zo strany človeka mu patrí taká úcta a taký spôsob jej prejavu, aký nepatrí nikomu inému.

1,80€
Š. Šak, P. Kochan, J. Pilko - Manželstvo ako obraz jednoty medzi mužom a ženou
Pridať k obľúbeným
Hodnotenie:  

Úlohou tejto monografie je zasvätiť čitateľov do tajov pravoslávnej vierouky. Jej cieľom je priblížiť širokej verejnosti úvod do mystéria a svätosti tejto svätej tajiny manželstva. Bohatstvom tejto práce je množstvo objasnení, ktoré majú svoj pôvod v patristickej literatúre svätých otcov Pravoslávnej cirkvi, ako aj v biblických a bohoslužobných textoch, ktoré tvoria bohatú truhlicu poznania tradície Cirkvi.

7,60€
Strana: 1 2 3 4 5 ... 8