0,00 € | 0ks
Elektronický obchodPrešovskej univerzity

Knižné publikácie

Zoradiť:
Zobraziť:
Ján Šafin - Boh v ruskej filozofii
Pridať k obľúbeným
Hodnotenie:  

Táto filozofia je určovaná svojim tiahnutím k mystike, metafyzike, eschatológii a kresťanstvu – predovšetkým v pravoslávnom ponímaní.

11,50€
Alexander Cap - Stvorenie sveta a človeka podľa Mojžiša
Pridať k obľúbeným
Hodnotenie:  

Učebné texty sú venované študentom teológie, kňazom, teológom – celkovo kresťanom, ktorí majú záujem hlbšie sa zamyslieť nad biblickým textom.

11,50€
Ondrej Marchevský - Filozofia /z/ dejín jadra ruského národníctva
Pridať k obľúbeným
Hodnotenie:  

Monografia ponúka rekonštrukciu historiozofických názorov predstaviteľov jadra ruského národníctva. Zaoberá sa predovšetkým analýzou filozofie dejín v tvorbe Nikolaja K. Michajlovského, Petra L. Lavrova a Petra N. Tkačova.

18,40€
Vladimír Kocvár - Meniteľné časti svätej liturgie
Pridať k obľúbeným
Hodnotenie:  

Monografia obsahuje náčrt dejinného vývoja jednotlivých meniteľných častí svätej liturgie a ich bohoslužobné používanie v súčasnosti.

11,50€
Ľudovít Petraško - Hlasy mesta
Pridať k obľúbeným
Hodnotenie:  

Literárna čítanka o Prešove - antológia textov, tematicky viazaných na mesto, od 16. storočia po súčasnosť, prevažne umeleckých (poviedky, črty, ukážky z románov, poézia), v prípade dávnejších období aj náučných.

15,10€
Eva EDDY - English Phonetics and Phonology
Pridať k obľúbeným
Hodnotenie:  

Vysokoškolská učebnica je primárne určená študentom elementárnej edukácie a predškolskej pedagogiky, využiť ju však môžu aj študenti iných odborov.

8,50€
Ján Šafin - Cyrilometodské dedičstvo a Európa
Pridať k obľúbeným
Hodnotenie:  

Kniha pojednáva o dejinách cyrilometodskej misie, predovšetkým v strednej Európe a o náboženských vzťahoch medzi Východom a Západom, ktoré práve v 9. storočí výrazne ochladli. Táto kniha má nielen náboženský a historický, ale aj kultúrno-spoločenský rozmer.

10,00€
Martina Kormošová - Človek - Svet - Internet
Pridať k obľúbeným
Hodnotenie:  

Monografia je dielom z autorskej dielne doktorandky Pravoslávnej bohosloveckej fakulty, ktorá sa v rámci svojho trojročného výskumu aktívne zaoberala fenoménom internetu a jeho vplyvu na sociálnu komunikáciu a vzťahy.

8,70€
P. Borza, P. Tirpák - Znak, symbol a rituál v pozemskom a duchovnom pokrme
Pridať k obľúbeným
Hodnotenie:  

Vedecká štúdia, ktorá ponúka pohľad z rôznych perspektív svojho vedného odboru na pokrm pre telo či dušu.

15,60€
M. Petríková - K vybraným aspektom slovenskej /post/ modernej literatúry
Pridať k obľúbeným
Hodnotenie:  

V monografii sa zaoberáme problematikou vzťahu (literárnej) moderny a postmoderny k náboženstvu alebo k filozofickému systému (či mýtu, ak sa zúročil v literatúre) na príklade vybraných textov Jozefa Cígera Hronského, Alfonza Bednára, Etely Farkašovej a Jany Bodnárovej.

12,60€
A. Fogaš, M. Rosič, R. Matlovič, E. Michaeli, V. Verba, M. Michalko - Vybrané trasy po východnom Slovensku - Exkurzný sprievodca
Pridať k obľúbeným
Hodnotenie:  

Publikácia je určená kolegom geografom, či už z východoslovenského prostredia, celoslovenského priestoru, alebo prostredníctvom anglickej mutácie aj z iných jazykových habitatov, študentom geografie a im príbuzných odborov, školám rôznych stupňov, cestovným kanceláriám, úradom štátnej správy a samosprávy, záujmovým združeniam a organizáciám pracujúcim predovšetkým v oblasti cestovného ruchu, ako aj záujemcom z radov širokej verejnosti.

11,20€
Dagmar Magurová - Vybrané kapitoly paliatívnej a hospicovej starostlivosti
Pridať k obľúbeným
Hodnotenie:  

Vysokoškolská učebnica je určená študentom nelekárskych odborov, študijného odboru ošetrovateľstvo, zaoberajúca sa filozofiou paliatívnej a hospicovej starostlivosti.

17,10€
I. Cimermanová - Teaching English as a Foreign Language I.
Pridať k obľúbeným
Hodnotenie:  

Publikácia je primárne určená študentom, ktorí sa pripravujú na povolanie učiteľa anglického jazyka. Svojím praktickým spracovaním však môže byť zaujímavou i pre učiteľov AJ v praxi.

12,40€
Zuzana Straková - Teaching English as a Foreign Language II.
Pridať k obľúbeným
Hodnotenie:  

Vysokoškolská učebnica je určená budúcim učiteľom anglického jazyka a zameriava sa na vyučovanie produktívnych jazykových zručnosti, jazykových štruktúr a obsahové a jazykové integrované vyučovanie.

10,90€
Marek Lukáč - Rómovia a vzdelanie
Pridať k obľúbeným
Hodnotenie:  

Prostredníctvom analýzy exogénnych podmienok edukácie a kvalitatívneho výskumu autor vytvára obraz o vplyve vonkajších činiteľov výchovy a vzdelávania na celoživotný proces formovania vzťahu Rómov k vzdelaniu. Vyústením je analýza možností sociálno-edukačného pôsobenia na rómskych rodičov, ktorých autor vníma ako dôležitú cieľovú skupinu sociálnej andragogiky.

5,20€
Ľ. Petrík - Kerygma v homílii a zrod živej viery
Pridať k obľúbeným
Hodnotenie:  

Teologicko-homiletická reflexia o význame kerygmy v kontexte novej evanjelizácie. Kerygma, Homília, Božia láska, Viera, Liturgia, Kázeň, Ohlasovanie, Nová evanjelizácia, Spoločenstvo.

7,70€
Klaudia Bednárová - Gibová - The English language through the Prism of the Centuries
Pridať k obľúbeným
Hodnotenie:  

Učebný text ponúka kompaktný pohľad na jednu z najzložitejších oblastí štúdia anglického jazyka - problematiku jeho historického vývinu s cieľom pomôcť študentom zvládnuť pochopenie kultúrno-historických súvislostí.

8,00€
protodiakon Ján Husár - Kniha žalmov
Pridať k obľúbeným
Hodnotenie:  

Monografia prináša historicko-kritický úvod do Knihy žalmov a výklad na prvých osem žalmov.

8,90€
Prot. Š. Pružinský - Preobrazenie Isusa Christa
Pridať k obľúbeným
Hodnotenie:  

Učebné texty obsahujú exegézu biblických textov, týkajúcich sa skúmanej udalosti, teologický pohľad na udalosť Preobrazenia ako celok ako aj na všetky jednotlivé fakty, výroky, osoby, predmety a javy, ktoré sa pri Preobrazení Christa udiali alebo zjavili.

10,00€
L. Hrebeňárová - Vybrané aspekty edukácie žiakov s ťažkým a hlbokým mentálnym postihnutím
Pridať k obľúbeným
Hodnotenie:  

Monografia sa zaoberá otázkami edukácie žiakov s ťažkým viacnásobným postihnutím a efektívne vypĺňa vákuum v oblasti odborných publikácií zameraných na problematiku uvedenej skupiny žiakov.

18,70€
M. Portik, Ľ. Belásová - Jan Amos Komenský a súčasná predškolská a elementárna edukácia
Pridať k obľúbeným
Hodnotenie:  

Autori príspevkov zameriavajú pozornosť na historicko-filozofický odkaz J. A. Komenského, etický aspekt Komenského diela a jeho vplyv na formovanie súčasných etických teórií a v neposlednom rade na pedagogické a didaktické myšlienky J. A. Komenského a ich aktuálnosť v podmienkach súčasnej pedagogickej teórie a praxe.

27,00€
Igor Kominarec - Pedagogika voľného času
Pridať k obľúbeným
Hodnotenie:  

Základné otázky výchovy mimo vyučovania.

14,80€
Strana: 1 2 3 4 5 6 7 8 9