0,00 € | 0ks
Elektronický obchodPrešovskej univerzity

Knižné publikácie

Zoradiť:
Zobraziť:
B. Kuzyšin - Špecifiká supervízie v sociálno-právnej ochrane detí
Pridať k obľúbeným
Hodnotenie:  

Supervízia na Slovensku kontinuálne získavala pevné postavenie. Po rozpačitých začiatkoch sa vyvinula v rešpektovaný systém pomoci pomáhajúci profesionálom. Je súčasťou legislatívneho systému, vzdelávacích osnov sociálnych pracovníkov, ako aj hodnotenia kvality poskytovaných služieb.

2,80€
A. Cap - Starozákonný patriarcha Abrahám a naplnenie prisľúbenia
Pridať k obľúbeným
Hodnotenie:  

Čitateľ si môže porovnať sedem rôznych prekladov biblického textu a s pomocou odborníkov - archeológov, biblistov, starozákonníkov, rabínov, sv. otcov učiteľov Cirkvi, teológov sa hlbšie zamyslieť nad biblickým textom a jeho výkladom.

2,40€
I. Argayová - Ošetrovateľské techniky a postupy pre zdravotníckych záchranárov
Pridať k obľúbeným
Hodnotenie:  

Podmienkou úspešného profesionálneho uplatnenia zdravotníckych pracovníkov sú teoretické poznatky, ale aj zručnosti a schopnosti tvorivo správne zvládať diagnostické a terapeutické postupy a výkony.

16,80€
B.G.Halász, Ľ. Tkáčová, D. Wiczmándyová, D. Magurová - Pokročilá prax v ošetrovateľstve v systéme slovenského zdravotníctva
Pridať k obľúbeným
Hodnotenie:  

Cieľom predkladanej monografie je analyzovať súčasný stav riešenej problematiky a faktory súvisiace s integráciou role sestry s pokročilou praxou do systému slovenského zdravotníctva v kontexte prípravy a kompetencií

4,20€
M. Kášová (ed.) - Korene a krídla
Pridať k obľúbeným
Hodnotenie:  

Korene a krídla. Veľký nemecký spisovateľ Johann Wolfgang von Goethe vo svojom citáte naznačil, čo všetko by mali šťastní ľudia dostať do vienka od svojich rodičov. V prípade nášho jubilanta to platí stopercentne. Súbor príspevkov venovaných 70. výročiu narodenia Ľudovíta Petraška.

3,20€
P. Markovič - Slovenský literárny klasicizmus a preromantizmus
Pridať k obľúbeným
Hodnotenie:  

Slovenská klasicistická literatúra je literárnohistoricky pomerne jasne definované a z hľadiska poetiky preskúmané obdobie, no stále je možnosť toto ustálené poznanie spresniť a rozšíriť. Cieľom monografie je analyzovať a doplniť obraz vnútorného členenia celku slovenskej klasicistickej a preromantickej literatúry (1780-1836) a sformulovať jej inovovanú typológiu.

2,70€
M. Mojzeš - Svätosť ako prameň spirituality
Pridať k obľúbeným
Hodnotenie:  

Je dôležité poukázať na to, že svätosť nie je len akýmsi nedosiahnuteľným ideálom, ale konkrétnou možnosťou plne patriť v Bohu vo svojom konkrétnom živote, na konkrétnom mieste, v konkrétnom čase a v konkrétnych vzťahoch, v ktorých človek žije.

1,90€
A. Eliašová, L. Hadašová, I. Fedurcová - Manažment kvality v zdravotnej starostlivosti
Pridať k obľúbeným
Hodnotenie:  

Kvalita je významnou súčasťou nášho hospodárskeho a spoločenského života. Popri mnohých definíciách, s ktorými sa môžeme v odbornej literatúre stretnúť, môžeme na kvalitu nazerať ako na mieru naplnenia úrovne vlastných charakteristík a požiadaviek na kvalitu produktov alebo služieb, ktoré zákazníkom ponúkajú najrôznejšie organizácie a jednotlivci vo verejnom aj v súkromnom sektore.

3,60€
I. Ondriová, J. Cinová - Psychosociálne aspekty zdravotníckej praxe
Pridať k obľúbeným
Hodnotenie:  

Predkladaná publikácia má ambíciu prispieť k hlbšiemu pochopeniu psychiky chorých v náročných životných situáciách akými sú choroba,či hospitalizácia.

2,20€
R. Kočišová - Organová hudba vidieckeho kantora
Pridať k obľúbeným
Hodnotenie:  

Predkladaná monografická práca prinesie sondu do života a práce vidieckeho kantora. Učiteľ, organista a spravidla notár bol v čase tereziánskych reforiem na našom území popri farárovi prakticky jediný vzdelanec v menšej lokalite. Augustín Moravský, ktorého organová hudba sa dochovala do dnešných dní, pôsobil vo vtedajšom panstve Strečno, ktoré patrilo na prelome 18. a 19. storočia pod správu Esterházyovských majetkov. Na základe viacerých archívnych dokumentov práca prinesie pohľad na pôsobenie tohto vidieckeho kantora, často vzdialeného od ruchu mesta.

3,90€
L. Kendrová, K. Kociová, J. Peresta - Lymfedém a jeho terapia
Pridať k obľúbeným
Hodnotenie:  

V minulosti bol lymfedém ako samostatná diagnóza na pokraji záujmu. Nevenovala sa mu taká pozornosť ako by bolo treba, preto sa ľudia trpiaci týmto ochorením dostávali až do štádia elefantiázy, kedy už nebolo cesty späť. V dnešnej dobe je informovanosť lekárov a ostatných zdravotných pracovníkov omnoho lepšia, no aj napriek tomu sa treba naplno venovať osvete v tejto oblasti.

5,40€
J. Burgerová, V. Piskura - Technológie a ich možnosti vo vzdelávaní učiteľov
Pridať k obľúbeným
Hodnotenie:  

V publikácii sa venujeme problematike dištančného vzdelávania, problematike nových technológii vo vzdelávaní, e-learningu a systémov riadenej výučby. Uvádzame aj podrobný dizajn a výsledky kvantitatívneho výskumu, v rámci ktorého bol použitý prirodzený pedagogický experiment.

8,10€
M. Petro - Povolanie človeka k blaženosti II.
Pridať k obľúbeným
Hodnotenie:  

Študenti v tejto vysokoškolskej učebnici získajú najnovšie poznatky v rámci disciplín vlastných predovšetkým katolíckej teológii, vychádzajúcich zo základných vedeckých postulátov a paradigiem, ktoré sú vhodne didakticky spracované.

10,20€
A. Valcerová - Interpretácia textu v origináli a preklade
Pridať k obľúbeným
Hodnotenie:  

V monografii prináša autorka súbor štúdií venovaných analýze pôvodného a prekladového textu na všetkých jeho rovinách - najmä eufonickej, rýmovej, rytmickej, syntaktickej, lexikálnej a obraznej - vo vzájomných súvislostiach.

5,20€
J. Oboňa, S. Stašiov - Ekológia lesa
Pridať k obľúbeným
Hodnotenie:  

Čo je úlohou ekológie lesa? Hlavnou úlohou je pochopiť a vysvetliť rôznorodosť lesných ekosystémov a ich zmeny v priebehu času. Jej úlohou je tiež definovať rozsah možných sociálnych a ekologických hodnôt a služieb životného prostredia, ktoré nám poskytujú lesy.

8,80€
Z. Birknerová a kol. - Špecifické formy obchodného správania v kontexte psychológie obchodu
Pridať k obľúbeným
Hodnotenie:  

V monografii autori upriamili pozornosť nielen na teoretické, ale aj metodologické východiská v kontexte psychológie obchodu. V jednotlivých kapitolách je pozornosť venovaná problematike jednotlivých princípov obchodnej psychológie a to adaptabilite, kreativite, posudzovaniu stresových prejavov v správaní predajcov, syndrómu vyhorenia, prokrastinácii, manipulácii v kontexte osobných charakteristík predajcov, impulzívnemu nákupnému správaniu, spotrebiteľskému materializmu, etnocentrizmu, angažovanému predajnému správaniu predajcov, ako aj osobnosti zákazníkov.

4,70€
J. Coranič a kol. - Náboženská situácia na Slovensku II.
Pridať k obľúbeným
Hodnotenie:  

Tento diel učebnice predstavuje základné informácie o historickom vývoji, štatistike, cirkevnej správe a administrácii, organizačnom členení a vierouke troch registrovaných kresťanských cirkví, ktoré v súčasnosti pôsobia v Slovenskej republike: Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku, Reformovanej kresťanskej cirkvi na Slovensku a Pravoslávnej cirkvi v českých krajinách a na Slovensku.

9,10€
M. Zigová a kol. - Biochemické a molekulárno-genetické markery v predikcii kardiovaskulárnych rizík
Pridať k obľúbeným
Hodnotenie:  

Súčasná doba poznačená životným štýlom súvisiacim so sedavým spôsobom života, nadmerne energetickou stravou, chronickým stresom a mnohými ďalšími faktormi vedie k nárastu kardiologických komplikácii. I napriek pokročilej dobe a moderným diagnostickým a terapeutickým možnostiam predstavujú kardiologické ochorenia ešte stále jednu z hlavných príčin morbidity a mortality v celosvetovej populácii vo všetkých vekových kategóriách počnúc deťmi. Predpokladá sa, že prevalencia kardiologických ochorení bude v najbližšom období neustále narastať.

3,90€
Ľ. Derňarová, Ľ. Mikel - Kritické myslenie v práci sestry
Pridať k obľúbeným
Hodnotenie:  

Cieľom publikácie je vysvetliť základné pojmy spojené s kritickým myslením, poukázať na modely využívané na rozvoj kritického myslenia v práci sestry s cieľom podporiť jej vlastný profesionálny rozvoj pre účely zlepšenia kvality poskytovanej ošetrovateľskej starostlivosti v prospech pacientov.

10,80€
M. Šip - Sociálna práca v zdravotníctve
Pridať k obľúbeným
Hodnotenie:  

Táto monografia je ďalším "pokusom" hľadania spoločných znakov, hľadania možností a snahou o "počúvanie" pacienta/klienta. Ide o pohľad zameraný na jednu z najdynamickejšie sa rozvíjajúcej aplikačnej a prakticky funkčnej pomáhajúcej disciplíny - sociálnej práce.

7,50€
K. Bednárová-Gibová, P. Jesenská - Selected Chapters in English Lexicology, Part II.
Pridať k obľúbeným
Hodnotenie:  

This textbook is a result of cooperation between the Institute of British and American Studies at the University of Prešov and the Department of British and American Studies at Matej Bel University in Banská Bystrica.

7,40€
A. Eliašová, L. Hadašová, I. Fedurcová - Teória a prax v manažmente
Pridať k obľúbeným
Hodnotenie:  

Zdravotníctvo predstavuje špecifickú oblasť pre manažéra. Je to priestor, v ktorom sa stretáva prirodzená ľudská túžba po zdraví a nesmrteľnosti s exaktným svetom ekonómie. Manažovanie zdravotnej starostlivosti je náročný proces vyžadujúci si vedomosti z teórie a praxe manažmentu vo všeobecnosti, osobné, dlhoročné skúsenosti z každodennej práce získané riešením problematických úloh, zabezpečenie prevádzky oddelení, vedenie i kontrolu zamestnancov. Jedným zo základných predpokladov manažéra je schopnosť riešiť problém, vedieť kriticky zhodnotiť situáciu a vydať záväzný pokyn pre podriadených zamestnancov.

13,30€
A. Schlosserová, S. Mrosková, V. Simočková - Problémové učenie ošetrovateľskej starostlivosti o novorodenca pomocou kazuistík
Pridať k obľúbeným
Hodnotenie:  

Cieľom práce s touto učebnicou je naučiť študenta klinicky uvažovať, prepájať už nadobudnuté vedomosti z rôznych predmetov a podporiť ho v aktívnom prístupe pri samoštúdiu. Ak má mať učebnica a kazuistiky, ktoré sú jej súčasťou motivačný, a nie demotivačný charakter, jej autorky predpokladajú, že študent disponuje základnými vedomosťami o novorodencovi.

3,70€
I. Argayová, D.R. Ralbovská, R. Zazula - Latinský jazyk teoreticky i prakticky pre zdravotníckych záchranárov a iné nelekárske študijné programy
Pridať k obľúbeným
Hodnotenie:  

Publikáciou chceme sprostredkovať študentom znalosti v odbornej terminológii (vychádzajúcej z latinského a gréckeho jazyka), gramatiky, lexika a slovotvorby, ktoré korelujú s potrebami študentov pre orientáciu v preklinických i klinických disciplínach. S ohľadom na zameranie a odbornú profiláciu štúdia odpovedá voľba obsahu a takisto aj štruktúry vysokoškolskej učebnice špecifickým požiadavkám jednotlivých odborov, a to najmä výberom slovnej zásoby.

4,70€
Strana: 1 2 3 4 5 ... 9