0,00 € | 0ks

UnipoShop

Elektronický obchodPrešovskej univerzity

Ochrana osobných údajov

1. Prevádzkovateľom Uniposhopu je Prešovská univerzita v Prešove, Sídlo: Ul. 17. novembra 15, 080 01 Prešov, IČO: 17 070 775 (ďalej len „predávajúci“). V otázkach neupravených na webových stránkach Uniposhopu sa aplikujú pravidlá spracúvania osobných údajov predávajúceho zverejnené na http://www.unipo.sk/odkazy/ochrana-os-udajov.

2. Osobné údaje osoby, ktorá sa zaregistrovala v Uniposhope za účelom uzatvorenia kúpnej zmluvy (ďalej len „spotrebiteľ“) sú spracúvané podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „Nariadenie“).

3. Spotrebiteľ berie na vedomie, že predávajúci spracúva jeho osobné údaje v rozsahu titul, meno a priezvisko, adresa trvalého pobytu alebo adresa na doručenie, telefónne číslo, e-mailová adresa (ďalej len „osobné údaje“).

4. Spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou sú predávajúci a spotrebiteľ alebo na vykonanie opatrenia pred uzatvorením takejto zmluvy na základe žiadosti spotrebiteľa, v zmysle ustanovenia čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia.

5. Spôsobom spracúvania osobných údajov je ich zhromažďovanie, uchovávanie, poskytnutie a iné spôsoby spracúvania nevyhnutné pre fakturačné účely, ako aj plnenie práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvy medzi predávajúcim a spotrebiteľom, ako napríklad doručenie tovaru, vrátane neskoršej komunikácie (reklamácia, odstúpenie od zmluvy a pod.), alebo pre potreby zasielania informácií o tovare na e-mailovú adresu spotrebiteľa.

6. Spotrebiteľ je povinný uvádzať správne a pravdivé osobné údaje a je povinný bez zbytočného odkladu informovať predávajúceho o zmene vo svojich osobných údajoch. Spotrebiteľ nesie plnú zodpovednosť za škody spôsobené nesprávnosťou alebo neaktuálnosťou ním poskytnutých osobných údajov.

7. Predávajúci sa zaväzuje nevyužívať a  neposkytovať osobné údaje mimo rozsah nevyhnutný na uplatňovanie práv a plnenie povinností súvisiacich s predajom tovaru prostredníctvom Uniposhopu a zabezpečením jeho chodu.

8. Osobné údaje sú spracúvané tretími osobami a to Slovenskou poštou, a.s., za účelom doručenia tovaru v zmysle objednávky spotrebiteľa.