0,00 € | 0ks

UnipoShop

Elektronický obchodPrešovskej univerzity

Reklamačný poriadok

Prešovská univerzita v Prešove vydáva v súlade s ustanoveniami Občianskeho zákonníka, zákona o ochrane spotrebiteľa, zákona č. 108/2000 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji, v znení neskorších predpisov tento:

REKLAMAČNÝ PORIADOK PRE INTERNETOVÝ OBCHOD

Prevádzkovateľom Uniposhopu je:

UNIPOKONTAKT - Centrum 1. kontaktu
Ul. 17. novembra 1
080 01 Prešov

(ďalej len \\\"reklamačný poriadok\\\")

1. Úvodné ustanovenia
1.1. Tento reklamačný poriadok sa vzťahuje na kúpnu zmluvu (ďalej len zmluva) uzavretú na základe elektronickej objednávky a jej akceptácie medzi Prešovskou univerzitou v Prešove  a kupujúcim, ktorý nakupuje tovar za účelom osobnej spotreby fyzických osôb a nie za účelom podnikania, podľa podmienok upravených v \"Obchodných podmienkach\" internetového obchodu Uniposhop . Kde sa v tomto reklamačnom poriadku používajú pojmy \"kupujúci\" a \"predávajúci\" rozumejú sa tým zmluvné strany zmluvy a kde sa používa pojem \" tovar\" rozumie sa tým predmet kúpy zo zmluvy.

1.2. Reklamačný poriadok upravuje práva a povinnosti kupujúceho pri dodaní tovaru v rozpore so zmluvou, odstúpenie od zmluvy zo strany kupujúceho a podmienky uplatnenia nárokov z vád na zakúpenom tovare.

1.3. Prešovská univerzita v Prešove poskytne kupujúcemu s dostatočným predstihom pred uzavretím zmluvy informácie o kupovanom tovare, aby sa kupujúci mohol zoznámiť najmä s jeho parametrami, cenou, spôsobom dopravy, úhradou a lehotou dodania.

2. Vrátenie tovaru
2.1. Kupujúci má právo neprevziať tovar od dopravcu pri doručení iného typu tovaru alebo v prípade dodania tovaru v rozpore so zmluvou (s objednávkou kupujúceho), v prípade dodania tovaru v poškodenom obale alebo pri dodaní tovaru bez príslušných daňových a predajných dokladov (faktúra). V prípade dodania tovaru v rozpore so zmluvou má kupujúci právo na to, aby mu predávajúci bezplatne a bez zbytočného odkladu dodal tovar v súlade s podmienkami dohodnutými v zmluve, a to podľa požiadavky kupujúceho buď výmenou tovaru, alebo jeho opravou, ak nie je takýto postup možný, má právo kupujúci požadovať zľavu z kúpnej ceny alebo od zmluvy odstúpiť.

2.2. V zmysle ustanovenia § 12 zákona č. 108/2000 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov má kupujúci právo od zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu do 7 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru, pričom je nevyhnutné, aby oznámenie kupujúceho o odstúpení od zmluvy a zakúpený tovar boli predávajúcemu doručené v uvedenej lehote.

2.3. V prípade odstúpenia od zmluvy podľa bodu 2.2. tohto reklamačného poriadku je predávajúci povinný vrátiť kupujúcemu najneskôr v lehote 15 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy cenu zaplatenú za tovar alebo preddavok, ktorý kupujúci uhradil za tovar vrátane nákladov, ktoré kupujúci vynaložil v súvislosti s objednaním tovaru. Náklady na vrátenie tovaru znáša kupujúci len v tom prípade, ak tovar plne zodpovedal kvalitatívnym požiadavkám a bol bez závad.

2.4. Ak sa predávajúci a kupujúci nedohodnú inak, kupujúci nemôže bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom je predaj tovaru, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť (napr. elektronická publikácia).

2.5.  V prípade odstúpenia od zmluvy podľa bodu 2.2. tohto reklamačného poriadku je kupujúci povinný tovar vrátiť osobne na adrese prevádzkovateľa Uniposhopu alebo odoslaním tovaru na adresu prevádzkovateľa.

3. Reklamácia
3.1. Záručná doba začína plynúť od dátumu prevzatia tovaru kupujúcim. Záručná doba je u všetkých tovarov, v zmysle §620 ods. 1 zákonníka, 24 mesiacov od dátumu prevzatia tovaru, pokiaľ výrobca alebo Prešovská univerzita v Prešove neustanoví dlhšiu záručnú dobu. Dlhšia záručná doba je spravidla vyznačená v záručnom liste priloženému k tovaru. Ak nie je k tovaru vystavený záručný list, platí záručná doba všeobecná (24 mesiacov) alebo doba vyznačená na doklade o kúpe, ak je dlhšia ako 24 mesiacov.

3.2. V prípade, že sa v priebehu záručnej doby vyskytne vada, pre ktorú nemôže byť zakúpený výrobok riadne používaný alebo môže byť používaný len čiastočne a je možné túto vadu odstrániť, má kupujúci právo na jeho bezplatnú opravu. Namiesto odstránenia vady môže kupujúci požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým Prešovskej univerzite v Prešove nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady.
V prípade vady, ktorú nie je možné odstrániť a ktorá bráni tomu, aby mohol byť výrobok riadne používaný ako výrobok bez vady a v prípadoch stanovených príslušným právnym predpisom, má kupujúci právo na výmenu výrobku alebo má právo od kúpnej zmluvy odstúpiť. Tie isté práva má kupujúci i v prípade, ak ide síce o odstrániteľné vady, tovar však nemôže byť riadne užívaný z dôvodu opätovného výskytu sa vady alebo z dôvodu väčšieho počtu vád na zakúpenom tovare.

3.3. Reklamáciu môže kupujúci uplatniť u prevádzkovateľa Uniposhopu  počas celej otváracej doby, alebo odoslaním na poštovú adresu. O oprávnenosti reklamácie rozhodne zamestnanec prevádzkovateľa Uniposhopu.
3.4. Záruka sa nevzťahuje najmä na vady tovaru, ktoré vzniknú zavinením kupujúceho, a ak vznikla vada:

    * preukázateľne nesprávnym používaním a ošetrovaním
    * ak priložený záručný list alebo doklad o kúpe tovaru nesie zjavné známky prevedených zmien údajov
    * ak vada vznikla bežným opotrebením

3.5. Reklamáciu je možné uznať za oprávnenú iba v prípade preukázania nasledujúcich skutočností:

   * ak sa vada vyskytla v záručnej dobe - za účelom preukázania tejto skutočnosti predloží kupujúci doklad o kúpe tovaru, na ktorom je uvedený dátum predaja, typ výrobku, pečiatka a podpis.
   * ak kupujúci kúpil výrobok od predávajúceho - za týmto účelom kupujúci predloží platný doklad o kúpe tovaru s vyznačeným dátumom predaja preukazujúci nákup reklamovaného tovaru v Uniposhope
   * ak je výrobok chybný - za týmto účelom kupujúci predloží  výrobok na kontrolu prevádzkovateľovi Uniposhopu
   *  ak nebude ktorákoľvek z uvedených podmienok riadne splnená, reklamácia tovaru nebude uznaná ako oprávnená.

3.6. Predávajúci vydá kupujúcemu doklad o reklamácii a o spôsobe jej vybavenia, a to aj vtedy, ak reklamácii nevyhovie na mieste a v celom rozsahu.

3.7. Oprávnené reklamácie sú vybavované bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí tejto lehoty má kupujúci rovnaké práva, ako keby išlo o vadu, ktorú nemožno odstrániť.

3.8. Ak dôjde k výmene  tovaru za nový, začne plynúť záručná doba k novému tovaru od prevzatia nového tovaru.

3.9. Na reklamáciu tovaru sa vzťahujú ustanovenia Občianskeho zákonníka, zákona  o ochrane spotrebiteľa a zákona č. 108/2000 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov.

3.10. Uniposhop neúčtuje poplatok za posúdenie reklamácie, s výnimkou neoprávnene uplatňovaných, či opakovaných reklamácií.