0,00 € | 0ks

Nákupné podmienky

Nákupné podmienky

Spôsoby platby

 

Dobierka - platbu uskutočníte v hotovosti pri prebraní tovaru na príslušnej pobočke Slovenskej pošty.

Platba na účet vopred – platbu uskutočníte prevodným príkazom alebo poštovou poukážkou na účet, ktorý sa vám zobrazí po dokončení objednávky a bude tiež uvedený v správe o potvrdení objednávky, ktorá vám bude zaslaná mailom. Variabilný symbol bude číslo vašej objednávky. Do správy pre príjemcu môžete uviesť „Uniposhop“, čo nie je povinný údaj, ale umožní rýchlejšiu identifikáciu vašej platby a tým urýchlenie celého procesu expedície tovaru.

Platba v hotovosti – platbu uskutočníte osobne v hotovosti pri prebratí tovaru priamo v UNIPOCENTRE.

Uniposhop preberá aj riziko poškodenia tovaru počas prepravy. Ak by Vám prišiel tovar poškodený, môžete nám ho vrátiť späť a objednať si znovu.

Právo na vrátenie tovaru a vrátenie peňazí
Ak by Vám tovar, ktorý sme Vám dodali, z akýchkoľvek príčin nevyhovoval, jednoducho nám ho do 10 dní od prevzatia zásielky zašlite späť a môžte si vybrať niečo iné. Za každý vrátený tovar (aj ak sa jedná o výmenu) Vám zašleme peniaze šekovou poukážkou, alebo prevodom na Váš osobný účet. Zakúpený tovar je možné vrátiť v prípadoch, ktorými sa zaoberá reklamačný poriadok.

Ochrana osobných údajov

1. Osobné údaje spotrebiteľa sú spracúvané podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 84/2014 Z. z. (ďalej len „zákon“). Spotrebiteľ berie na vedomie, že predávajúci spracúva jeho osobné údaje v rozsahu titul, meno a priezvisko, adresa trvalého pobytu alebo adresa na doručenie, telefónne číslo, e-mail adresa.

2. Predávajúci spracúva osobné údaje spotrebiteľa na účely realizácie práv a povinností z kúpnej zmluvy.

3. Spotrebiteľ je povinný uvádzať správne a pravdivé osobné údaje a je povinný bez zbytočného odkladu informovať predávajúceho o zmene vo svojich osobných údajoch.

4. Poskytnuté osobné údaje budú spracúvané len predávajúcim. Iným subjektom bude umožnený prístup k osobným údajom zákazníkov len v prípadoch stanovených platnou právnou úpravou (najmä v priebehu správneho či trestného konania, ochrana práv spotrebiteľa, v prípade doručovania tovaru Slovenskou poštou, kuriérskymi, resp. doručovateľskými spoločnosťami).

5. Osobné údaje bude predávajúci spracúvať v súlade s osobitnými predpismi.

6. V prípade, ak sa spotrebiteľ domnieva, že predávajúci alebo spracovateľ vykonáva spracovanie jeho osobných údajov v rozpore so zákonom, môže požiadať predávajúceho o vysvetlenie, popr. odstránenie závadného stavu.

7. Podľa zákona má spotrebiteľ právo okrem iného na opravu nesprávnych, neúplných a neaktuálnych osobných údajov, na informácie o zozname osobných údajov, ktoré o Vás predávajúci spracúva a ďalšie práva uvedené v § 28 ods. 1 cit. zákona.

Záruka kvality a záručné podmienky
Uniposhop zasiela len overenú kvalitu.  V zmysle novely občianskeho zákonníka č.150/2004, je na každý tovar poskytnutá záruka 2 roky. Plynúť začína dňom prevzatia tovaru na pošte. Ak odstránenie závady nie je možné, máte nárok na odstúpenie od kúpnej zmluvy a teda vrátenie peňazí.

Čas, od kedy začína plynúť záručná doba, zistíte na doklade o kúpe (blok, faktúra, dodací list atď). Doklad si preto dôkladne uschovajte.

Zo záruky sú vyňaté chyby a poškodenia výrobku, ktoré vznikli nesprávnym zaobchádzaním, nesprávnym používaním alebo nesprávnym ošetrovaním výrobku.


Kontakty

Uniposhop
Ul. 17. novembra 13
080 01 Prešov

tel. 051/7570184, 77 20 612
email: shop@unipo.sk