0,00 € | 0ks
Elektronický obchodPrešovskej univerzity

Knižné publikácie

Zoradiť:
Zobraziť:
Eva EDDY - English Phonetics and Phonology
Pridať k obľúbeným
Hodnotenie:  

Vysokoškolská učebnica je primárne určená študentom elementárnej edukácie a predškolskej pedagogiky, využiť ju však môžu aj študenti iných odborov.

8,50€
Martina Kormošová - Človek - Svet - Internet
Pridať k obľúbeným
Hodnotenie:  

Monografia je dielom z autorskej dielne doktorandky Pravoslávnej bohosloveckej fakulty, ktorá sa v rámci svojho trojročného výskumu aktívne zaoberala fenoménom internetu a jeho vplyvu na sociálnu komunikáciu a vzťahy.

8,70€
P. Borza, P. Tirpák - Znak, symbol a rituál v pozemskom a duchovnom pokrme
Pridať k obľúbeným
Hodnotenie:  

Vedecká štúdia, ktorá ponúka pohľad z rôznych perspektív svojho vedného odboru na pokrm pre telo či dušu.

15,60€
M. Petríková - K vybraným aspektom slovenskej /post/ modernej literatúry
Pridať k obľúbeným
Hodnotenie:  

V monografii sa zaoberáme problematikou vzťahu (literárnej) moderny a postmoderny k náboženstvu alebo k filozofickému systému (či mýtu, ak sa zúročil v literatúre) na príklade vybraných textov Jozefa Cígera Hronského, Alfonza Bednára, Etely Farkašovej a Jany Bodnárovej.

12,60€
A. Fogaš, M. Rosič, R. Matlovič, E. Michaeli, V. Verba, M. Michalko - Vybrané trasy po východnom Slovensku - Exkurzný sprievodca
Pridať k obľúbeným
Hodnotenie:  

Predkladaná publikácia má formu exkurzného sprievodcu po vybraných štyroch základných okruhoch mapujúcich región východného Slovenska. Východiskom jednotlivých trás je metropola Šariša, Prešov. Dva okruhy sledujú najvýznamnejšie a najznámejšie lokality Prešovského kraja v smere severozápad a severovýchod od Prešova a dva okruhy sledujú najvýznamnejšie a najznámejšie lokality Košického kraja v smere juhozápad a juhovýchod od Prešova. Každá z exkurzných trás prechádza rôznymi geomorfologickými jednotkami a vybranými lokalitami, charakteristiky, ktorých sú nosnou časťou sprievodcu.Texty dopĺňajú mapové výstupy predmetných štyroch okruhov a fotografické prílohy vybraných lokalít, ako aj zoznam použitej literatúry a menný register lokalít a geografických názvov. Jednotlivé trasy sú koncipované tak, aby sa dali realizovať v priebehu jedného dňa.

11,20€
Dagmar Magurová - Vybrané kapitoly paliatívnej a hospicovej starostlivosti
Pridať k obľúbeným
Hodnotenie:  

Vysokoškolská učebnica je určená študentom nelekárskych odborov, študijného odboru ošetrovateľstvo, zaoberajúca sa filozofiou paliatívnej a hospicovej starostlivosti.

17,10€
I. Cimermanová - Teaching English as a Foreign Language I.
Pridať k obľúbeným
Hodnotenie:  

Publikácia je primárne určená študentom, ktorí sa pripravujú na povolanie učiteľa anglického jazyka. Svojím praktickým spracovaním však môže byť zaujímavou i pre učiteľov AJ v praxi.

12,40€
Zuzana Straková - Teaching English as a Foreign Language II.
Pridať k obľúbeným
Hodnotenie:  

Vysokoškolská učebnica je určená budúcim učiteľom anglického jazyka a zameriava sa na vyučovanie produktívnych jazykových zručnosti, jazykových štruktúr a obsahové a jazykové integrované vyučovanie.

10,90€
Marek Lukáč - Rómovia a vzdelanie
Pridať k obľúbeným
Hodnotenie:  

Prostredníctvom analýzy exogénnych podmienok edukácie a kvalitatívneho výskumu autor vytvára obraz o vplyve vonkajších činiteľov výchovy a vzdelávania na celoživotný proces formovania vzťahu Rómov k vzdelaniu. Vyústením je analýza možností sociálno-edukačného pôsobenia na rómskych rodičov, ktorých autor vníma ako dôležitú cieľovú skupinu sociálnej andragogiky.

5,20€
Klaudia Bednárová - Gibová - The English language through the Prism of the Centuries
Pridať k obľúbeným
Hodnotenie:  

Učebný text ponúka kompaktný pohľad na jednu z najzložitejších oblastí štúdia anglického jazyka - problematiku jeho historického vývinu s cieľom pomôcť študentom zvládnuť pochopenie kultúrno-historických súvislostí.

8,00€
Vasil Gluchman - Idey humanizmu v dejinách etiky na Slovensku
Pridať k obľúbeným
Hodnotenie:  

Primárnym cieľom predloženej monografie je analyzovať hlavné trendy myšlienkového vývinu týkajúce sa kresťanského chápania človeka, jeho miesta vo svete a spoločnosti na Slovensku, v období od reformácie až do polovice 20. storočia.

16,80€
M. Zbojan - Košická moderna /1919 - 1929/
Pridať k obľúbeným
Hodnotenie:  

Táto publikácia prináša nové pohľady na dielo umelcov, ktorí tvoria zvláštny prúd vývoja nášho moderného maliarstva.

13,90€
Vladimír Dančišin - Metódy prerozdeľovania mandátov v pomernom volebnom systéme
Pridať k obľúbeným
Hodnotenie:  

Monografia analyzuje metódy prerozdeľovania mandátov v pomerných volebných systémoch.

7,10€
Maroš Šip - Spiritualita v kontexte fenoménu siekt a nových náboženských hnutí
Pridať k obľúbeným
Hodnotenie:  

V 3 kapitolách - intervencia do súčasnej religióznej scény, ktorá je bohatá na multikultúrne religiózne percepcie.

2,40€
Pavel Aleš - Cirkevné dejiny I.
Pridať k obľúbeným
Hodnotenie:  

Cirkevné dejiny sú teologickou disciplínou, ktorá sa usiluje podať pravdivý, systematický a zrozumiteľný obraz vzniku a vývoja kresťanskej Cirkvi od jej založenia do našich čias.

4,40€
Bohuslav Kuzyšin - Vybrané kapitoly z katechetiky
Pridať k obľúbeným
Hodnotenie:  

Monografia prezentuje elementárne prvky didaktiky náboženskej výchovy. Analyzuje vybrané kapitoly z krešťanskej pedagogiky v kontexte súčasnej didaktiky a neopatristickej syntézy.

4,10€
Ján Jacoš - Cirkevné právo
Pridať k obľúbeným
Hodnotenie:  

Monografia predstavuje samotný vnútorný život členov Cirkvi a vnútorné vzťahy, postavenie kňazstva a laikov, kde celá organizačná štruktúra má právny charakter.

4,20€
Alexander Cap - Výklad na knihu Genezis I. - III. kapitola
Pridať k obľúbeným
Hodnotenie:  

Pravoslávna Cirkev je ochrankyňou učenia všeobecnej Cirkvi, preto hlavnou úlohou tejto práce je umožniť študentom zoznámiť sa s názormi askétov, svätých otcov, súčasných teológov ako aj s bohoslužobnými textami, v ktorých je toto učenie vyjadrené formou modlitieb a piesní až do dnešných dní.

1,60€
Štefan Pružinský - Listy sv. apoštola Pavla IV.
Pridať k obľúbeným
Hodnotenie:  

Vysokoškolský učebný text List Galaťanom je adresovaný kresťanom v Galácii a tamojším miestnym Cirkvám. Podľa rozsahu treba tento list zaradiť medzi krátke apoštolské listy, ale podľa dôležitosti obsahu patrí medzi jeho veľké listy.

3,00€
Elena Šaková - Evanjeliové cnosti v živote pravoslávneho kresťana
Pridať k obľúbeným
Hodnotenie:  

Viera, nádej, láska, poznanie, múdrosť, čestnosť, pokora, poslušnosť, trpezlivosť, smelosť, vernosť, sebaovládanie, dobrotivosť, vďačnosť, zhovievavosť, nežnosť, krotkosť - myšlienky vyslovené takmer poetickým a obrazným spôsobom.

2,00€
Pavel Aleš - Hlasová výchova
Pridať k obľúbeným
Hodnotenie:  

Učebné texty venované pamiatke biskupa Gorazda, zakladateľa českého pravoslávneho spevu pri príležitosti 120. výročia jeho narodenia pre poslucháčov PBF PU detašovaného pracoviska pre diaľkové štúdium v Olomouci. V českom jazyku.

3,90€
Strana: 1 2 3 4 5 6 7 8