0,00 € | 0ks
Elektronický obchodPrešovskej univerzity

Knižné publikácie

Zoradiť:
Zobraziť:
Pojte Bohu našemu
Pridať k obľúbeným
Hodnotenie:  

Zborové spevy pravoslávnej cirkvi.

3,90€
Štefan Pružinský, Marián Nadzam - Teologické východiská pravoslávnej cirkevnej misie II.
Pridať k obľúbeným
Hodnotenie:  

Vysokoškolské učebné texty, ktorých obsahom sú: Cirkev a misia v detailoch, Liturgia a misia v detailoch.

2,00€
Imrich Belejkanič - Unionizmus ako ekleziologický problém
Pridať k obľúbeným
Hodnotenie:  

V tejto štúdii je rozanalyzovaná súčasná úroveň vzájomných vzťahov a cesta, ktorá by neprehlbovala rozdelenie, ale bola by postupným smerovaním k obnoveniu stratenej jednoty.

4,00€
Štefan Pružinský, Marián Nadzam - Teologické východiská pravoslávnej cirkevnej misie I.
Pridať k obľúbeným
Hodnotenie:  

Vysokoškolské učebné texty hovoria o Cirkvi a jej misii, spôsoboch a cieľoch misie, o účasti žien a špecifických otázkach pravoslávnej antropológie, ktoré musia byť zohľadnené pri úspešnej misii.

2,40€
Sv. Gorazd II., biskup - Pravoslávny katechizmus
Pridať k obľúbeným
Hodnotenie:  

Zjavenie Božie, Ústne podanie, Písmo sväté začína autor na úvod, Vyznanie alebo symbol viery, Prikázanie Božie, O svätých tajnách, O hriechu,cnostiach,dobrých skutkoch a sľuboch, O bohoslužbách, O sviatkoch.

2,00€
Ján Šafin - Sofiologické hľadania alebo neučiníš si modlu
Pridať k obľúbeným
Hodnotenie:  

Monografia - štúdia dejín ruskej filozofie. Len málokto porozumie onomu veľkému napätiu a zároveň veľkej syntéze, ktorá zrodila svojráznu ruskú religióznu filozofiu.

7,80€
Štefan Pružinský - Evanjelium Pána a Spasiteľa nášho Isusa Christa I.
Pridať k obľúbeným
Hodnotenie:  

Vysokoškolská učebnica je synoptický výklad Evanjelia: obsahuje výklad úvodných textov Evanjelií (Mt, Mk, Lk), Prológ Jánovho Evanjelia, zvestovanie o narodení Spasiteľa, narodenie Spasiteľa a jeho činnosť po krste na Jordáne až po pokúšanie na púšti.

4,40€
Synergia č. 5 - 6
Pridať k obľúbeným
Hodnotenie:  

Časopis venovaný byzantským dejinám, kultúre a teológii.

3,40€
Synergia č. 7- 8
Pridať k obľúbeným
Hodnotenie:  

Časopis venovaný byzantským dejinám, kultúre a teológii.

2,90€
Václav Ježek - Transcendentální christologie v kontextu byzantské teologie
Pridať k obľúbeným
Hodnotenie:  

V tejto teologickej eseji sa zamyslíme nad transcendentálnou christologiou, jej povahou a miestom v pravoslávnej teologii. V českom jazyku.

5,30€
Štefan Pružinský - Život v Christu
Pridať k obľúbeným
Hodnotenie:  

Monografia je venovaná aktuálnym otázkam života v Christu, života v jeho svätej Cirkvi. Je zrozumiteľná pre odbornú i neodbornú verejnosť: študentov teológie, duchovných i veriacich.

2,40€
Mikuláš Štec - Cirkevná slovančina
Pridať k obľúbeným
Hodnotenie:  

Vysokoškolská učebnica, obsahuje prvý podrobný opis jazykového systému cirkevnej slovančiny v slovenskej jazykovede, ktorý poskytne dostatok informácií o cirkevnoslovanskom jazyku nielen záujemcom z radov poslucháčov doktorandského štúdia, učiteľov prednášajúcich staroslovienčinu a slavistiku, ako aj ďalších záujemcov o cirkevnoslovanský jazyk, literatúru a kultúru.

4,60€
Mikuláš Štec - Cirkevná slovančina v 21. storočí
Pridať k obľúbeným
Hodnotenie:  

V spojitosti so zmenou politického systému v štátoch, kde sa cirkevná slovančina používa ako liturgický jazyk, vzrástol záujem o tento jazyk nielen v slavistických kruhoch, ale aj u širokej laickej verejnosti.

6,40€
Václav Ježek - Filón Alexandrijský
Pridať k obľúbeným
Hodnotenie:  

Filón Alexandrijský, autor staroveku, ktorý je vo svete predmetom intenzívneho skúmania a štúdia. V kontexte Čiech a Slovenska sa doteraz týmto autorom zaoberalo pomerne málo bádateľov. Cieľom monografie je poskytnúť úvod do štúdia osobnosti a diela. V českom jazyku.

8,20€
Pavel Aleš - Homiletika
Pridať k obľúbeným
Hodnotenie:  

Náuka o kázaní, v roku 1993 spracoval protojerej Pavel O. Axman pre študentov olomouckého detašovaného pracoviska PBF PU sylabus z homiletiky ako vysokoškolský učebný text. V českom jazyku.

2,80€
Štefan Pružinský - Druhý a tretí list sv. apoštola Jána Teológa
Pridať k obľúbeným
Hodnotenie:  

Monografia obsahuje kompletný historicko-kritický úvod a výklad druhého a tretieho všeobecného listu sv. apoštola a evanjelistu Jána. Je určená pre potreby študentov PBF, duchovných, katechétov ako aj pre verejnosť zaoberajúcu sa poznaním Svätého Písma.

4,40€
Pavel Aleš - Cirkevné dejiny III.
Pridať k obľúbeným
Hodnotenie:  

Autorské prípravy k prednáškam zo všeobecných cirkevných dejín, ktorých témou je história vzťahov medzi kresťanským Východom a Západom od 4. storočia.

2,80€
Štefan Pružinský - Evanjelium podľa Matúša 1/2
Pridať k obľúbeným
Hodnotenie:  

Monografia je určená pre potreby študentov PbF, duchovných, katechétov, ale aj pre širokú verejnosť, čo umožňuje jej jazyková jednoduchosť a cirkevno - patristické zamerania výkladu. Má rovnaký charakter ako komentár na Evanjelium podľa Matúša I.

10,90€
Štefan Pružinský - Prvý list sv. apoštola Jána Teológa
Pridať k obľúbeným
Hodnotenie:  

Monografia obsahuje kompletný historicko-kritický úvod a výklad prvého všeobecného listu svätého apoštola a evanjelistu Jána. Je určená pre potreby študentov PBF, duchovných, katechétov, ako aj pre verejnosť zaoberajúcu sa poznaním Svätého Písma.

6,80€
Štefan Pružinský - Patrológia
Pridať k obľúbeným
Hodnotenie:  

Vysokoškolská učebnica obsahuje aktuálny a detailný úvod do Patrológie, počiatky kresťanskej literatúry, kresťanskú literatúru pod apoštolským menom, cirkevnú literatúru doby apoštolských mužov a kresťanských apologétov.

2,00€
Ján Zozuľak - Ortodoxia a ortopraxia
Pridať k obľúbeným
Hodnotenie:  

Monografia, pozostávajúca zo série článkov prof. ThDr. Jána Zozuľaka, PhD., ktoré boli publikované samostatne v rôznych zborníkoch, poukazujúca na niektoré aktuálne otázky súčasnej spoločnosti vo svetle pravoslávnej teológie.

3,50€
Sociálna a charitatívna služba
Pridať k obľúbeným
Hodnotenie:  

Časopis pre vzdelávanie, teóriu a prax v sociálnej práci, ktorého cieľom je zabezpečiť aktuálne učebné materiály a odborné texty pre študentov, učiteľov a iných odborníkov v tejto oblasti a charitatívnej službe.

2,30€
Peter Kormaník - Pravoslávne dušpastierstvo I.
Pridať k obľúbeným
Hodnotenie:  

Základy všeobecnej dušpastierskej služby. Úlohou pastierskeho bohoslovia ako náuky je skúmať, objavovať, odkrývať, prebúdzať a do života uvádzať základné princípy pastierskej služby, podané vo Sv. Písme, ustanovené sv. Cirkvou a podložené, posilnené a potvrdené dielami svätých Otcov, aby sa s nimi zoznámili kandidáti na pastiersku službu v Cirkvi a uspôsobili svoje intelektuálne i morálne schopnosti, možnosti, a sily k tomu, aby úspešne a dôstojne konali túto službu na slávu Božiu a spásu im zverených duší.

2,60€
Ján Šafin - Sofia v dejinách
Pridať k obľúbeným
Hodnotenie:  

Monografia hovoriaca o fragmentoch z dejín učenia o Sofii, všeobecne povedané, v dvojakom zmysle: teologickom a morálno-praktickom, chápajúc pod týmto pomenovaním raz Božiu vlastnosť, inokedy ľudskú kvalitu, viacmenej darovanú zhora.

7,60€
Strana: 1 ... 3 4 5 6 7 8