0,00 € | 0ks
Elektronický obchodPrešovskej univerzity

Knižné publikácie

Zoradiť:
Zobraziť:
Ján Jacoš - Cirkevné právo
Pridať k obľúbeným
Hodnotenie:  

Monografia predstavuje samotný vnútorný život členov Cirkvi a vnútorné vzťahy, postavenie kňazstva a laikov, kde celá organizačná štruktúra má právny charakter.

4,20€
Alexander Cap - Výklad na knihu Genezis I. - III. kapitola
Pridať k obľúbeným
Hodnotenie:  

Pravoslávna Cirkev je ochrankyňou učenia všeobecnej Cirkvi, preto hlavnou úlohou tejto práce je umožniť študentom zoznámiť sa s názormi askétov, svätých otcov, súčasných teológov ako aj s bohoslužobnými textami, v ktorých je toto učenie vyjadrené formou modlitieb a piesní až do dnešných dní.

1,60€
Štefan Pružinský - Listy sv. apoštola Pavla IV.
Pridať k obľúbeným
Hodnotenie:  

Vysokoškolský učebný text List Galaťanom je adresovaný kresťanom v Galácii a tamojším miestnym Cirkvám. Podľa rozsahu treba tento list zaradiť medzi krátke apoštolské listy, ale podľa dôležitosti obsahu patrí medzi jeho veľké listy.

3,00€
Elena Šaková - Evanjeliové cnosti v živote pravoslávneho kresťana
Pridať k obľúbeným
Hodnotenie:  

Viera, nádej, láska, poznanie, múdrosť, čestnosť, pokora, poslušnosť, trpezlivosť, smelosť, vernosť, sebaovládanie, dobrotivosť, vďačnosť, zhovievavosť, nežnosť, krotkosť - myšlienky vyslovené takmer poetickým a obrazným spôsobom.

2,00€
Pavel Aleš - Hlasová výchova
Pridať k obľúbeným
Hodnotenie:  

Učebné texty venované pamiatke biskupa Gorazda, zakladateľa českého pravoslávneho spevu pri príležitosti 120. výročia jeho narodenia pre poslucháčov PBF PU detašovaného pracoviska pre diaľkové štúdium v Olomouci. V českom jazyku.

3,90€
Pavel Aleš - Úvod do pravoslávneho cirkevného spevu
Pridať k obľúbeným
Hodnotenie:  

Všeobecné znalosti o hudbe. Prehľad dejinného vývoja pravoslávneho spevu. Vložená obrazová klávesnica klavíra. V českom jazyku.

6,60€
Ján Šafin - Spor o dedičstvo
Pridať k obľúbeným
Hodnotenie:  

Monografia - štúdia, ktorá môže priniesť niečo nové aj do slovenskej historickej vedy. Poslanie sv. Gorazda I. a pravoslávna kultúra.

4,40€
Nový Zákon Pána našeho Ježíše Krista
Pridať k obľúbeným
Hodnotenie:  

Skutkové a epištoly sv. apoštolu se zjevením sv. Jana. Dar Gréckych pravoslávnych Kresťanov pre našich Československých pravoslávnych bratov v Christu. Na církevně - slovanském i českém jazyce.

1,60€
Pojte Bohu našemu
Pridať k obľúbeným
Hodnotenie:  

Zborové spevy pravoslávnej cirkvi.

3,90€
Štefan Pružinský, Marián Nadzam - Teologické východiská pravoslávnej cirkevnej misie II.
Pridať k obľúbeným
Hodnotenie:  

Vysokoškolské učebné texty, ktorých obsahom sú: Cirkev a misia v detailoch, Liturgia a misia v detailoch.

2,00€
Imrich Belejkanič - Unionizmus ako ekleziologický problém
Pridať k obľúbeným
Hodnotenie:  

V tejto štúdii je rozanalyzovaná súčasná úroveň vzájomných vzťahov a cesta, ktorá by neprehlbovala rozdelenie, ale bola by postupným smerovaním k obnoveniu stratenej jednoty.

4,00€
Štefan Pružinský - Úvod do svätého Písma Nového Zákona
Pridať k obľúbeným
Hodnotenie:  

Vysokoškolská učebnica vydaná v sérii pravoslávne biblické komentáre, zv 26.

4,80€
Štefan Pružinský, Marián Nadzam - Teologické východiská pravoslávnej cirkevnej misie I.
Pridať k obľúbeným
Hodnotenie:  

Vysokoškolské učebné texty hovoria o Cirkvi a jej misii, spôsoboch a cieľoch misie, o účasti žien a špecifických otázkach pravoslávnej antropológie, ktoré musia byť zohľadnené pri úspešnej misii.

2,40€
Sv. Gorazd II., biskup - Pravoslávny katechizmus
Pridať k obľúbeným
Hodnotenie:  

Zjavenie Božie, Ústne podanie, Písmo sväté začína autor na úvod, Vyznanie alebo symbol viery, Prikázanie Božie, O svätých tajnách, O hriechu,cnostiach,dobrých skutkoch a sľuboch, O bohoslužbách, O sviatkoch.

2,00€
Ján Šafin - Sofiologické hľadania alebo neučiníš si modlu
Pridať k obľúbeným
Hodnotenie:  

Monografia - štúdia dejín ruskej filozofie. Len málokto porozumie onomu veľkému napätiu a zároveň veľkej syntéze, ktorá zrodila svojráznu ruskú religióznu filozofiu.

7,80€
Štefan Pružinský - Evanjelium Pána a Spasiteľa nášho Isusa Christa I.
Pridať k obľúbeným
Hodnotenie:  

Vysokoškolská učebnica je synoptický výklad Evanjelia: obsahuje výklad úvodných textov Evanjelií (Mt, Mk, Lk), Prológ Jánovho Evanjelia, zvestovanie o narodení Spasiteľa, narodenie Spasiteľa a jeho činnosť po krste na Jordáne až po pokúšanie na púšti.

4,40€
Synergia č. 5 - 6
Pridať k obľúbeným
Hodnotenie:  

Časopis venovaný byzantským dejinám, kultúre a teológii.

3,40€
Alexander Cap - Teológia svätého Gregora Palamu
Pridať k obľúbeným
Hodnotenie:  

Názory a komplexnejší pohľad sv. Gregora Palamu na askézu a svetskú filozofiu.

4,70€
Synergia č. 7- 8
Pridať k obľúbeným
Hodnotenie:  

Časopis venovaný byzantským dejinám, kultúre a teológii.

2,90€
Václav Ježek - Transcendentální christologie v kontextu byzantské teologie
Pridať k obľúbeným
Hodnotenie:  

V tejto teologickej eseji sa zamyslíme nad transcendentálnou christologiou, jej povahou a miestom v pravoslávnej teologii. V českom jazyku.

5,30€
Štefan Pružinský - Život v Christu
Pridať k obľúbeným
Hodnotenie:  

Monografia je venovaná aktuálnym otázkam života v Christu, života v jeho svätej Cirkvi. Je zrozumiteľná pre odbornú i neodbornú verejnosť: študentov teológie, duchovných i veriacich.

2,40€
Mikuláš Štec - Cirkevná slovančina
Pridať k obľúbeným
Hodnotenie:  

Vysokoškolská učebnica, obsahuje prvý podrobný opis jazykového systému cirkevnej slovančiny v slovenskej jazykovede, ktorý poskytne dostatok informácií o cirkevnoslovanskom jazyku nielen záujemcom z radov poslucháčov doktorandského štúdia, učiteľov prednášajúcich staroslovienčinu a slavistiku, ako aj ďalších záujemcov o cirkevnoslovanský jazyk, literatúru a kultúru.

4,60€
Mikuláš Štec - Cirkevná slovančina v 21. storočí
Pridať k obľúbeným
Hodnotenie:  

V spojitosti so zmenou politického systému v štátoch, kde sa cirkevná slovančina používa ako liturgický jazyk, vzrástol záujem o tento jazyk nielen v slavistických kruhoch, ale aj u širokej laickej verejnosti.

6,40€
Václav Ježek - Filón Alexandrijský
Pridať k obľúbeným
Hodnotenie:  

Filón Alexandrijský, autor staroveku, ktorý je vo svete predmetom intenzívneho skúmania a štúdia. V kontexte Čiech a Slovenska sa doteraz týmto autorom zaoberalo pomerne málo bádateľov. Cieľom monografie je poskytnúť úvod do štúdia osobnosti a diela. V českom jazyku.

8,20€
Strana: 1 ... 3 4 5 6 7 8 9