0,00 € | 0ks
Elektronický obchodPrešovskej univerzity

Knižné publikácie

Zoradiť:
Zobraziť:
S. Mrosková, A. Schlosserová - Vybrané ošetrovateľské postupy u dojčiat v obrazoch
Pridať k obľúbeným
Hodnotenie:  

Vysokoškolská učebnica vo forme CD je dominantne určená pre študentov v odbore ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia. Rovnako je vhodná pre sestry pracujúce na úsekoch pediatrie.

2,80€
J. Fejér, B. Brezinová, M. Havrlentová - Variabilita krajových populácii maku siateho a potenciál ich využitia pre rozšírenie genetickej diverzity pri tvorbe nových odrôd
Pridať k obľúbeným
Hodnotenie:  

Počas rokov 2010-2014 prebiehal výskum genetických zdrojov rastlín maku siateho. Zameraný bol na monitoring, zhromažďovanie a hodnotenie genetických zdrojov maku. Výskum si kládol za cieľ nájsť v miestnych, krajových populáciách maku zaujímavé genotypy za účelom ich využitia pri tvorbe nových odrôd s lepšími vlastnosťami.

7,30€
V. Paďak - Dejiny karpatorusínského národného divadla a dramaturgie
Pridať k obľúbeným
Hodnotenie:  

Vysokoškolská učebnica sa zameriava na dejiny karpatorusínskeho národného divadla a dramaturgie. V jednotlivých častiach sa zaoberáme vývojom dramatickej tvorby od pohanských obradov (lopatka) a kresťanských foriem (betlehem) cez takzvané Školské divadlo v XVIII. st. až do formovania národnej dramaturgie v polovici XIX. storočia, vzniku národnostného divadla v medzivojnovom období a po jeho obrodenie v súčasnosti - po polstoročí totalizmu. V rusínskom jazyku.

9,70€
K. Bednárová-Gibová - Selected Chapters in English Lexicology
Pridať k obľúbeným
Hodnotenie:  

This book offers an inside look at what goes on in the modern world of English lexicology.

7,10€
A. Cap - Ruská pravoslávna cirkev v totalitnom režime
Pridať k obľúbeným
Hodnotenie:  

Po páde totalitného režimu sme mali možnosť veľa počuť i čítať o prenasledovaní rímskokatolíckej a gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku, či v iných socialistických štátoch, ale o prenasledovaní pravoslávnych veriacich sa takmer nikdy veľa nehovorilo. Azda pravoslávna Cirkev nemala svojich mučeníkov v 20. storočí? Je možné, aby totalitný režim, ktorý bojoval proti viere a Bohu, podporoval práve pravoslávnu Cirkev?

11,90€
J. Sipko - Lingvokulturológia našej doby
Pridať k obľúbeným
Hodnotenie:  

Predkladaná monografia je výsledkom filologických hľadaní posledných rokov, pričom bezprostredne nadväzuje na predchádzajúce práce autora, v ktorých boli evidované, analyzované a hierarchizované jazykové jednotky, zobrazujúce najmä postsovietske obdobie na Slovensku a v Rusku.

8,10€
I. Pavlov - Učiteľská andragogika
Pridať k obľúbeným
Hodnotenie:  

Posledných 6 kusov v predaji. Monografia obsahuje poznatky o výchove, vzdelávaní a poradenstve učiteľstvu, opiera sa o interdisciplinárny prístup a predstavuje koncept učiteľskej (profesijnej) andragogiky, ktorý doposiaľ nebol vedecky spracovaný.

9,20€
M. Javor - Slobodomurársky Prešov
Pridať k obľúbeným
Hodnotenie:  

Cieľom monografie je zmapovať a opísať dejiny slobodomurárstva v meste, kde sa dostalo v rámci Uhorska najskôr.

4,20€
M. Frankovský a kol. - Zvládanie náročných situácií v kontexte obchodného správania
Pridať k obľúbeným
Hodnotenie:  

Cieľom publikácie je obohatenie poznania v oblasti zvládania náročných situácií obchodníkmi - tak na metodologickej úrovni, ako aj na úrovni rozvoja teórie. Zároveň je cieľom priniesť poznatky, ktoré umožnia zvýšiť efektívnosť zvládania týchto situácií v praxi.

6,20€
A. Cap - Biblická prahistória
Pridať k obľúbeným
Hodnotenie:  

Úlohou tejto vedeckej monografie je uviesť záujemcov do jedného z najstarších písomných biblických prameňov - tradovaných ústne z pokolenia na pokolenie. Ide o biblickú prahistóriu, ktorá je obsiahnutá v prvej až jedenástej kapitole knihy Genezis.

19,60€
M. Župina - Biblicko-patristický pohľad na človeka v protologickom, historickom a eschatologickom kontexte
Pridať k obľúbeným
Hodnotenie:  

Táto vedecká monografia kladie za cieľ posunúť sa v náročnosti skúmania Svätého Písma a zanechať scholastické myslenie a schémy, ktoré sú vyčerpané a nemajú potenciál osloviť súčasného človeka. Našou snahou je hľadať nové pohľady a prístupy k starým otázkam.

5,70€
M. Kendra - Korelácie témy a jazyka v slovenskom literárnom realizme
Pridať k obľúbeným
Hodnotenie:  

Štúdie venované dielam Ľ. Kubániho, G. K. Zechentera-Laskomerského, J. Gregora-Tajovského, B. Slančíkovej-Timravy, M. Kukučína, T. Vansovej, E. Maróthy-Šoltésovej či L. Nádašiho-Jégé sledujú flexibilné vzťahy medzi tematickými (kompozičnými a sémantickými) a jazykovými (syntaktickými, štylistickými) komponentmi realistického fikčného textu, ktoré sú aktualizované a postupne upevňované v procese čítania a podieľajú sa tak na vytvorení komplexného a celistvého modelu skutočnosti, realistického fikčného sveta. Predmetom výskumu je štruktúrny (organizujúci) výrazotvorný a významotvorný princíp, ktorý vyplýva z korelácií (pružnosti a priliehavosti) tvarovania témy a jazyka realistického textu a presadzuje sa v literárnej komunikácii estetickou dominantou a sprievodnými (epistemologicko-edukačnými, referenčnými a kontaktovými) funkciami. Jednotlivé štúdie zahrnuté v monografii ukazujú, ako sa v aktualizovaných komunikačno-estetických kontextoch recepcie komplexne modifikuje vnútorná usporiadanosť textov slovenského literárneho realizmu a prejavujú sa ich štruktúrno-systémové vlastnosti.

12,10€
E. Bolfíková - Teórie správy a byrokracie
Pridať k obľúbeným
Hodnotenie:  

Niektoré zámery a ciele získavajú na skutočnej vážnosti až vo chvíli, keď nás cesty spojené s ich realizáciou vedú k poznaniu o tom, že všetko, čo sme o veciach vedeli až doposiaľ v skutočnosti nestačí ani na vytýčenie takýchto cieľov. Potom známe upozornenie na to, že človek si má dávať dosiahnuteľné ciele sa zdá naozaj vtipné.

8,70€
F. Čitbaj - Niektoré princípy katolíckeho štýlu života
Pridať k obľúbeným
Hodnotenie:  

Každý deň počuť, že žijeme komplikovanú dobu, cítime sa nespokojní a často aj nenaplnení očakávaniami, ktoré máme alebo sme mali. Ide tu o problémy, ktoré prežívame ako manželia v súvislosti s manželským spolužitím, ako rodičia s výchovou detí, často si nevieme rady ani v súvislosti s bežným ľudským spolužitím pre komplikovanosť problému alebo neochotu pováh.

8,70€
K. Koporová - Studium Carpato-Ruthenorum 2017
Pridať k obľúbeným
Hodnotenie:  

Štúdie z karpatorusinistiky 9.

4,80€
K. Koporová, A. Plišková, E. Eddy - Hovoríte po rusínsky?
Pridať k obľúbeným
Hodnotenie:  

Vysokoškolské učebné texty.

5,00€
K. Mayer - Poradenstvo v andragogickom kontexte
Pridať k obľúbeným
Hodnotenie:  

Vo všetkých oblastiach hospodárskeho, spoločenského a kultúrneho života sa hľadajú nové stratégie, účinné metódy práce vychádzajúce z flexibilného a kreatívneho myslenia, aktívneho prístupu k ľuďom, zamestnancom, či klientom. Naša spoločnosť prirodzene modifikuje svoje požiadavky na ďalšie profesijné vzdelávanie a zároveň sa snaží čo najlepšie ich asimilovať svojim aktuálnym potrebám.

7,90€
M. Mydlárová Blaščáková - Produkčné parametre a kvalitatívne ukazovatele vajec znáškového hybrida Hisex braun po aplikácii rastlinných silíc a extraktov
Pridať k obľúbeným
Hodnotenie:  

Vedecká monografia je zameraná na sledovanie účinku rôznych dávok eleuterokoka tŕnistého a rumančeka kamilkového, ktoré boli aplikované do kŕmnej zmesi nosniciam hybridu Hisex braun v priebehu 8 týždňov.

24,40€
P. Tirpák, D. Saraka - Ty máš slová večného života
Pridať k obľúbeným
Hodnotenie:  

Monografia chce upriamiť pozornosť na Ježiša Krista a Cirkev, ktorá je pokračovateľkou jeho poslania. Kristus sa počas svojho života nesnažil byť na jednom mieste a čakať, pokiaľ zástup nepríde k nemu a nenechá sa poučiť. Takto si nevieme predstaviť ani Cirkev.

5,20€
A. Cap - Od stvorenia sveta po Božiu zmluvu s Noachom
Pridať k obľúbeným
Hodnotenie:  

Úlohou tejto odbornej monografie je uviesť záujemcov do jedného z najstarších písomných biblických literárnych prameňov, ktorým je prvá až deviata kapitola knihy Genezis. Okrem siedmich rôznych biblických prekladov, vďaka ktorým môžeme navzájom porovnávať toto biblické rozprávanie, sa dozvieme aj názory rabínskych učencov, sv. otcov, biblistov a teológov, ktorí biblický text podrobne skúmajú a komentujú.

8,60€
J. Bernasovská, J. Kmec, M. Zigová, I. Boroňová, G. Bernasovská - Genetika kardiomyopatií
Pridať k obľúbeným
Hodnotenie:  

Dnes pomocou genetického vyšetrenia vieme v rámci rodiny s definovaným genetickým defektom pomerne rýchlo a ľahko potvrdiť alebo vylúčiť diagnózu kardiomyopatie u ktoréhokoľvek člena. Praktickým prínosom je hlavne negatívne predikčná hodnota daného vyšetrenia, čo znamená uistenie konkrétneho člena rodiny, že nie je nositeľom mutácie resp. mutácií, ktorých dôsledkom je rozvoj ochorenia.

22,70€
M. Petro - Sondáž do etickej determinácie človeka
Pridať k obľúbeným
Hodnotenie:  

Predkladané kapitoly vo vedeckej monografii podávajú komplexný, ucelený, vyčerpávajúci, systematický rozbor objektívne platnej poznateľnosti etickej determinácie človeka. Obsah skúmaného vedeckého problému zahŕňa všetky stránky danej témy.

8,60€
G. Mihalková - Podoby slovenského literárneho romantizmu
Pridať k obľúbeným
Hodnotenie:  

Vysokoškolská učebnica má prehľadným spôsobom sprístupniť aktuálne zistenia o poetologických, motivických, tematických, tvarových a žánrových podobách slovenského literárneho romantizmu.

10,30€
Strana: 1 2 3 4 5 6 7 ... 9