0,00 € | 0ks
Elektronický obchodPrešovskej univerzity

Knižné publikácie

Zoradiť:
Zobraziť:
V. Tarjányi - Pamätnica k 100. výročiu narodenia Viliama Tarjányiho
Pridať k obľúbeným
Hodnotenie:  

Predkladaná publikácia vychádza pri príležitosti nedožitých 100 rokov narodenia Viliama Tarjányiho staršieho.

17,50€
T. Pirníková - Umelec a intelektuál v zrkadle času
Pridať k obľúbeným
Hodnotenie:  

Vývoj hudobnej kultúry na Slovensku v druhej polovici 20. storočia priniesol mnohostranný komplex javov, ktorých systematickému hodnoteniu musí predchádzať množstvo parciálnych výskumov.

17,70€
Ľ. Harbuľová - Kapitoly z dejín Podkarpatskej Rusi 1919-1945
Pridať k obľúbeným
Hodnotenie:  

Uhorská Rus, Podkarpatská Rus, Zakarpatská Ukrajina - tri názvy pre jedno a to isté územie. Územie, ktoré svojou pohnutou históriou pútalo a púta pozornosť historikov.

8,10€
I.Dudinská, M.Cirner, G.Székely (eds.) - Vybrané spoločensko-politické problémy migrácie vo svete a na Slovensku
Pridať k obľúbeným
Hodnotenie:  

Svet a Európa zvlášť sa ocitla v stave, ktorý je označovaný pojmom kríza. Po hospodárskej a finančnej kríze je tu situácia, ktorá vo forme svojho prejavu nemá v moderných dejinách obdobu.

6,80€
E. Halagová - Mediácia - cesta k zmieru
Pridať k obľúbeným
Hodnotenie:  

Komunikácia patrí medzi najdôležitejšie a najužitočnejšie ľudské schopnosti. Komunikačné znalosti ovplyvňujú efektivitu nášho súkromného, ale aj profesionálneho života a našich rodinných a pracovných vzťahov, pretože nimi ovplyvňujeme postoje a správanie ľudí okolo nás tak ako akcia evokuje reakciu.

8,50€
A.Liška, I.Gojdič - História a architektúra gréckokatolíckych murovaných chrámov tereziánskeho typu na Slovensku
Pridať k obľúbeným
Hodnotenie:  

Snahou publikácie je podať ucelený obraz o histórii a architektúre gréckokatolíckych murovaných chrámov tereziánskeho typu z územia Slovenska, a to tak vo všeobecnej rovine, prezentujúcej historické súvislosti a podmienky vývoja sakrálnej architektúry bezprostredne vyplývajúce na vznik predmetného typu sakrálnej architektúry východného byzantského obradu, ako aj v rovine konkrétnej, mapujúcej históriu a architektúru 82 gréckokatolíckych murovaných chrámov tereziánskeho typu z územia Slovenska.

8,80€
P.Tirpák, F.Dancák, M.Ostrowski - HOMO VIATOR ET HOMO PEREGRINUS
Pridať k obľúbeným
Hodnotenie:  

Základy turizmu a putovania.

13,90€
Iveta Ondriová a kol. - Vybrané kapitoly zo zdravotníckej etiky
Pridať k obľúbeným
Hodnotenie:  

Etika je spoločenskou disciplínou, ktorá sa po stáročia mení a vyvíja, modifikuje správanie a konanie ľudí , podporuje morálne dobro a odmieta morálne zlo. Predkladaná publikácia sprístupňuje základné teoretické východiská zdravotníckej etiky cez zdroje medicínskej a ošetrovateľskej etiky, základné princípy zdravotníckej etiky, analyzuje vzťah etiky a práva.

7,30€
Lucia Kunáková - Fyzickogeografická štruktúra krajiny a jej potenciál z aspektu regionálneho rozvoja
Pridať k obľúbeným
Hodnotenie:  

Predložená monografia vo svojej teoretickej časti charakterizuje prierez názorov na pojem prírodný zdroj, prírodný a krajinný potenciál, charakterizuje jeho chápanie a jednotlivé druhy krajinného potenciálu.

16,00€
Vasiľ Jabur, Anna Plišková, Kvetoslava Koporová - Gramatika rusínskeho jazyka
Pridať k obľúbeným
Hodnotenie:  

Rusínsky jazyk na Slovensku bol kodifikovaný iba pred 20 rokmi a normy jeho jednotlivých jazykových rovín boli tvorené a opisované postupne v osobitných publikáciách.

23,60€
T. Šantová, Z. Šimová, A. Šuličová - Vybrané kapitoly z ošetrovateľských techník I.
Pridať k obľúbeným
Hodnotenie:  

Predkladaná vysokoškolská učebnica Vybrané kapitoly z ošetrovateľských techník I. je určená ako základný materiál pre výučbu ošetrovateľských techník študentov odboru ošetrovateľstvo. Obsahom učebnice sú tematické celky: podávanie stravy a liečebná výživa, enterálna výživa, starostlivosť o vyprázdňovanie hrubého čreva, starostlivosť o vyprázdňovanie močového mechúra, meranie a zaznamenávanie vitálnych funkcií a podávanie liekov.

11,70€
Irina Dudinská a kol. - Politologické penzum III.
Pridať k obľúbeným
Hodnotenie:  

Slúži ako učebná pomôcka pri ich štúdiu a príprave na seminárne cvičenia a skúšky z predmetov predmetného študijného programu, ale súčasne je určená všetkým, pre ktorých je problematika teórie politiky a vývoja politických štruktúr spoločnosti blízka a príťažlivá.

7,30€
Marta Vojteková - Latinsko-slovensko-poľský slovník anatomických termínov I.
Pridať k obľúbeným
Hodnotenie:  

Prekladový slovník zachytáva anatomickú terminológiu v troch jazykoch: latinskom, slovenskom a poľskom. Ide o prvú časť, ktorá sa venuje vybranej anatomickej oblasti – kostrovej sústave a kostiam a spojeniam kostí a sústave kĺbov.

7,30€
Ján Šafin - Boh v ruskej filozofii
Pridať k obľúbeným
Hodnotenie:  

Táto filozofia je určovaná svojim tiahnutím k mystike, metafyzike, eschatológii a kresťanstvu – predovšetkým v pravoslávnom ponímaní.

11,50€
Alexander Cap - Stvorenie sveta a človeka podľa Mojžiša
Pridať k obľúbeným
Hodnotenie:  

Učebné texty sú venované študentom teológie, kňazom, teológom – celkovo kresťanom, ktorí majú záujem hlbšie sa zamyslieť nad biblickým textom.

11,50€
Ľudovít Petraško - Hlasy mesta
Pridať k obľúbeným
Hodnotenie:  

Literárna čítanka o Prešove - antológia textov, tematicky viazaných na mesto, od 16. storočia po súčasnosť, prevažne umeleckých (poviedky, črty, ukážky z románov, poézia), v prípade dávnejších období aj náučných.

15,10€
Eva EDDY - English Phonetics and Phonology
Pridať k obľúbeným
Hodnotenie:  

Vysokoškolská učebnica je primárne určená študentom elementárnej edukácie a predškolskej pedagogiky, využiť ju však môžu aj študenti iných odborov.

8,50€
Martina Kormošová - Človek - Svet - Internet
Pridať k obľúbeným
Hodnotenie:  

Monografia je dielom z autorskej dielne doktorandky Pravoslávnej bohosloveckej fakulty, ktorá sa v rámci svojho trojročného výskumu aktívne zaoberala fenoménom internetu a jeho vplyvu na sociálnu komunikáciu a vzťahy.

8,70€
P. Borza, P. Tirpák - Znak, symbol a rituál v pozemskom a duchovnom pokrme
Pridať k obľúbeným
Hodnotenie:  

Vedecká štúdia, ktorá ponúka pohľad z rôznych perspektív svojho vedného odboru na pokrm pre telo či dušu.

15,60€
M. Petríková - K vybraným aspektom slovenskej /post/ modernej literatúry
Pridať k obľúbeným
Hodnotenie:  

V monografii sa zaoberáme problematikou vzťahu (literárnej) moderny a postmoderny k náboženstvu alebo k filozofickému systému (či mýtu, ak sa zúročil v literatúre) na príklade vybraných textov Jozefa Cígera Hronského, Alfonza Bednára, Etely Farkašovej a Jany Bodnárovej.

12,60€
A. Fogaš, M. Rosič, R. Matlovič, E. Michaeli, V. Verba, M. Michalko - Vybrané trasy po východnom Slovensku - Exkurzný sprievodca
Pridať k obľúbeným
Hodnotenie:  

Predkladaná publikácia má formu exkurzného sprievodcu po vybraných štyroch základných okruhoch mapujúcich región východného Slovenska. Východiskom jednotlivých trás je metropola Šariša, Prešov. Dva okruhy sledujú najvýznamnejšie a najznámejšie lokality Prešovského kraja v smere severozápad a severovýchod od Prešova a dva okruhy sledujú najvýznamnejšie a najznámejšie lokality Košického kraja v smere juhozápad a juhovýchod od Prešova. Každá z exkurzných trás prechádza rôznymi geomorfologickými jednotkami a vybranými lokalitami, charakteristiky, ktorých sú nosnou časťou sprievodcu.Texty dopĺňajú mapové výstupy predmetných štyroch okruhov a fotografické prílohy vybraných lokalít, ako aj zoznam použitej literatúry a menný register lokalít a geografických názvov. Jednotlivé trasy sú koncipované tak, aby sa dali realizovať v priebehu jedného dňa.

11,20€
Dagmar Magurová - Vybrané kapitoly paliatívnej a hospicovej starostlivosti
Pridať k obľúbeným
Hodnotenie:  

Vysokoškolská učebnica je určená študentom nelekárskych odborov, študijného odboru ošetrovateľstvo, zaoberajúca sa filozofiou paliatívnej a hospicovej starostlivosti.

17,10€
Strana: 1 2 3 4 5 6 7 8