0,00 € | 0ks
Elektronický obchodPrešovskej univerzity

Knižné publikácie

Zoradiť:
Zobraziť:
P.Tirpák, F.Dancák, M.Ostrowski - HOMO VIATOR ET HOMO PEREGRINUS
Pridať k obľúbeným
Hodnotenie:  

Základy turizmu a putovania.

13,90€
Iveta Ondriová a kol. - Vybrané kapitoly zo zdravotníckej etiky
Pridať k obľúbeným
Hodnotenie:  

Etika je spoločenskou disciplínou, ktorá sa po stáročia mení a vyvíja, modifikuje správanie a konanie ľudí , podporuje morálne dobro a odmieta morálne zlo. Predkladaná publikácia sprístupňuje základné teoretické východiská zdravotníckej etiky cez zdroje medicínskej a ošetrovateľskej etiky, základné princípy zdravotníckej etiky, analyzuje vzťah etiky a práva.

7,30€
Lucia Kunáková - Fyzickogeografická štruktúra krajiny a jej potenciál z aspektu regionálneho rozvoja
Pridať k obľúbeným
Hodnotenie:  

Predložená monografia vo svojej teoretickej časti charakterizuje prierez názorov na pojem prírodný zdroj, prírodný a krajinný potenciál, charakterizuje jeho chápanie a jednotlivé druhy krajinného potenciálu.

16,00€
Vasiľ Jabur, Anna Plišková, Kvetoslava Koporová - Gramatika rusínskeho jazyka
Pridať k obľúbeným
Hodnotenie:  

Rusínsky jazyk na Slovensku bol kodifikovaný iba pred 20 rokmi a normy jeho jednotlivých jazykových rovín boli tvorené a opisované postupne v osobitných publikáciách.

23,60€
T. Šantová, Z. Šimová, A. Šuličová - Vybrané kapitoly z ošetrovateľských techník I.
Pridať k obľúbeným
Hodnotenie:  

Predkladaná vysokoškolská učebnica Vybrané kapitoly z ošetrovateľských techník I. je určená ako základný materiál pre výučbu ošetrovateľských techník študentov odboru ošetrovateľstvo. Obsahom učebnice sú tematické celky: podávanie stravy a liečebná výživa, enterálna výživa, starostlivosť o vyprázdňovanie hrubého čreva, starostlivosť o vyprázdňovanie močového mechúra, meranie a zaznamenávanie vitálnych funkcií a podávanie liekov.

11,70€
Irina Dudinská a kol. - Politologické penzum III.
Pridať k obľúbeným
Hodnotenie:  

Slúži ako učebná pomôcka pri ich štúdiu a príprave na seminárne cvičenia a skúšky z predmetov predmetného študijného programu, ale súčasne je určená všetkým, pre ktorých je problematika teórie politiky a vývoja politických štruktúr spoločnosti blízka a príťažlivá.

7,30€
Marta Vojteková - Latinsko-slovensko-poľský slovník anatomických termínov I.
Pridať k obľúbeným
Hodnotenie:  

Prekladový slovník zachytáva anatomickú terminológiu v troch jazykoch: latinskom, slovenskom a poľskom. Ide o prvú časť, ktorá sa venuje vybranej anatomickej oblasti – kostrovej sústave a kostiam a spojeniam kostí a sústave kĺbov.

7,30€
Ján Šafin - Boh v ruskej filozofii
Pridať k obľúbeným
Hodnotenie:  

Táto filozofia je určovaná svojim tiahnutím k mystike, metafyzike, eschatológii a kresťanstvu – predovšetkým v pravoslávnom ponímaní.

11,50€
Alexander Cap - Stvorenie sveta a človeka podľa Mojžiša
Pridať k obľúbeným
Hodnotenie:  

Učebné texty sú venované študentom teológie, kňazom, teológom – celkovo kresťanom, ktorí majú záujem hlbšie sa zamyslieť nad biblickým textom.

11,50€
Ondrej Marchevský - Filozofia /z/ dejín jadra ruského národníctva
Pridať k obľúbeným
Hodnotenie:  

Monografia ponúka rekonštrukciu historiozofických názorov predstaviteľov jadra ruského národníctva. Zaoberá sa predovšetkým analýzou filozofie dejín v tvorbe Nikolaja K. Michajlovského, Petra L. Lavrova a Petra N. Tkačova.

18,40€
Vladimír Kocvár - Meniteľné časti svätej liturgie
Pridať k obľúbeným
Hodnotenie:  

Monografia obsahuje náčrt dejinného vývoja jednotlivých meniteľných častí svätej liturgie a ich bohoslužobné používanie v súčasnosti.

11,50€
Ľudovít Petraško - Hlasy mesta
Pridať k obľúbeným
Hodnotenie:  

Literárna čítanka o Prešove - antológia textov, tematicky viazaných na mesto, od 16. storočia po súčasnosť, prevažne umeleckých (poviedky, črty, ukážky z románov, poézia), v prípade dávnejších období aj náučných.

15,10€
Eva EDDY - English Phonetics and Phonology
Pridať k obľúbeným
Hodnotenie:  

Vysokoškolská učebnica je primárne určená študentom elementárnej edukácie a predškolskej pedagogiky, využiť ju však môžu aj študenti iných odborov.

8,50€
Ján Šafin - Cyrilometodské dedičstvo a Európa
Pridať k obľúbeným
Hodnotenie:  

Kniha pojednáva o dejinách cyrilometodskej misie, predovšetkým v strednej Európe a o náboženských vzťahoch medzi Východom a Západom, ktoré práve v 9. storočí výrazne ochladli. Táto kniha má nielen náboženský a historický, ale aj kultúrno-spoločenský rozmer.

10,00€
Martina Kormošová - Človek - Svet - Internet
Pridať k obľúbeným
Hodnotenie:  

Monografia je dielom z autorskej dielne doktorandky Pravoslávnej bohosloveckej fakulty, ktorá sa v rámci svojho trojročného výskumu aktívne zaoberala fenoménom internetu a jeho vplyvu na sociálnu komunikáciu a vzťahy.

8,70€
P. Borza, P. Tirpák - Znak, symbol a rituál v pozemskom a duchovnom pokrme
Pridať k obľúbeným
Hodnotenie:  

Vedecká štúdia, ktorá ponúka pohľad z rôznych perspektív svojho vedného odboru na pokrm pre telo či dušu.

15,60€
M. Petríková - K vybraným aspektom slovenskej /post/ modernej literatúry
Pridať k obľúbeným
Hodnotenie:  

V monografii sa zaoberáme problematikou vzťahu (literárnej) moderny a postmoderny k náboženstvu alebo k filozofickému systému (či mýtu, ak sa zúročil v literatúre) na príklade vybraných textov Jozefa Cígera Hronského, Alfonza Bednára, Etely Farkašovej a Jany Bodnárovej.

12,60€
A. Fogaš, M. Rosič, R. Matlovič, E. Michaeli, V. Verba, M. Michalko - Vybrané trasy po východnom Slovensku - Exkurzný sprievodca
Pridať k obľúbeným
Hodnotenie:  

Publikácia je určená kolegom geografom, či už z východoslovenského prostredia, celoslovenského priestoru, alebo prostredníctvom anglickej mutácie aj z iných jazykových habitatov, študentom geografie a im príbuzných odborov, školám rôznych stupňov, cestovným kanceláriám, úradom štátnej správy a samosprávy, záujmovým združeniam a organizáciám pracujúcim predovšetkým v oblasti cestovného ruchu, ako aj záujemcom z radov širokej verejnosti.

11,20€
Dagmar Magurová - Vybrané kapitoly paliatívnej a hospicovej starostlivosti
Pridať k obľúbeným
Hodnotenie:  

Vysokoškolská učebnica je určená študentom nelekárskych odborov, študijného odboru ošetrovateľstvo, zaoberajúca sa filozofiou paliatívnej a hospicovej starostlivosti.

17,10€
I. Cimermanová - Teaching English as a Foreign Language I.
Pridať k obľúbeným
Hodnotenie:  

Publikácia je primárne určená študentom, ktorí sa pripravujú na povolanie učiteľa anglického jazyka. Svojím praktickým spracovaním však môže byť zaujímavou i pre učiteľov AJ v praxi.

12,40€
Zuzana Straková - Teaching English as a Foreign Language II.
Pridať k obľúbeným
Hodnotenie:  

Vysokoškolská učebnica je určená budúcim učiteľom anglického jazyka a zameriava sa na vyučovanie produktívnych jazykových zručnosti, jazykových štruktúr a obsahové a jazykové integrované vyučovanie.

10,90€
Marek Lukáč - Rómovia a vzdelanie
Pridať k obľúbeným
Hodnotenie:  

Prostredníctvom analýzy exogénnych podmienok edukácie a kvalitatívneho výskumu autor vytvára obraz o vplyve vonkajších činiteľov výchovy a vzdelávania na celoživotný proces formovania vzťahu Rómov k vzdelaniu. Vyústením je analýza možností sociálno-edukačného pôsobenia na rómskych rodičov, ktorých autor vníma ako dôležitú cieľovú skupinu sociálnej andragogiky.

5,20€
Strana: 1 2 3 4 5 6 7 8 9