0,00 € | 0ks
Elektronický obchodPrešovskej univerzity

Špeciálna pedagogika

Zoradiť:
Zobraziť:
L. Horňák, D. Fudalyová - Rozvíjanie reči rómskych žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia v špeciálnej základnej škole
Pridať k obľúbeným
Hodnotenie:  

V tejto monografickej práci sme rozpracovali problematiku rozvíjania reči na hodinách slovenského jazyka u rómskych žiakov pochádzajúcich zo sociálne znevýhodneného prostredia. Snažili sme sa zistiť, do akej miery môže učiteľ na hodinách slovenského jazyka pôsobiť na rozvoj reči rómskych žiakov pochádzajúcich zo sociálne znevýhodneného prostredia.

23,80€
B. Hlebová - Edukácia žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia
Pridať k obľúbeným
Hodnotenie:  

Cieľom vysokoškolskej učebnice je sprostredkovanie teoretických východísk z problematiky edukácie detí/žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia (najmä z marginalizovaných rómskych komunít) v predškolskom a mladšom školskom veku, ako aj pragmatických súvislosti spočívajúcich v špeciálnopedagogickej diagnostike a intervencii v procese rozvíjania ich komunikačnej a čitateľskej kompetencie v slovenskom jazyku.

10,20€
J. Kožárová - Špeciálna pedagogika pre pomáhajúce profesie I.
Pridať k obľúbeným
Hodnotenie:  

Posledných 9 kusov v predaji. Vysokoškolská učebnica obsahuje informácie pre študentov rôznych odborov pomáhajúcich profesií, ktorí prichádzajú do kontaktu s jedincom so zdravotným postihnutím, prípadne sa podieľajú na starostlivosti o neho, ako napr. ošetrovatelia, lekári, sociálni pracovníci, duchovní alebo psychológovia. Pokúsili sme sa načrtnúť kontext, v ktorom sa s týmito jedincami môžu stretnúť a základné témy, ktoré sa týkajú pomoci, edukácie, rozvoja samostatnosti a nakoniec ich úspešného začlenenia do spoločnosti, ktoré je cieľom snaženia všetkých zúčastnených odborníkov.

7,40€
J. Hučík, L. Mikurčíková - Špeciálna pedagogika pre pomáhajúce profesie II.
Pridať k obľúbeným
Hodnotenie:  

Posledných 8 kusov v predaji. Cieľom druhého dielu vysokoškolskej učebnice bolo v teoretickej rovine rozpracovať základné východiská výchovy, vzdelávania a starostlivosti o deti a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, medzi ktoré patria osoby s mentálnym, telesným, zrakovým a sluchovým postihnutím, narušenou komunikačnou schopnosťou, s vývinovými poruchami učenia a pozornosti, s poruchami správania, s viacnásobným postihnutím, ale aj osoby s nadaním a osoby zo sociálne znevýhodňujúceho prostredia.

9,60€
L. Hrebeňárová - Edukácia osôb s viacnásobným postihnutím
Pridať k obľúbeným
Hodnotenie:  

Cieľom vysokoškolskej učebnice v teoretickej rovine je rozpracovať základné východiská edukácie osôb s viacnásobným postihnutím, a to pedagogiky osôb s viacnásobným postihnutím, ciele a predmet vedného odboru, charakterizovať osoby s viacnásobným postihnutím s dôrazom na ich edukáciu v špeciálne upravených, ale aj inkluzívnych podmienkach. V aplikačnej rovine je jej cieľom zvýšiť profesijné kompetencie študentov odboru špeciálna pedagogika a aplikovať získané vedomosti pri riešení problémových úloh a otázok v ich špeciálnopedagogickej praxi.

4,70€
L. Horňák, E. Kollárová, O. Matuška - História starostlivosti o ľudí s postihnutím a narušením v európskom kontexte
Pridať k obľúbeným
Hodnotenie:  

V tejto publikácii sa podáva náčrt vývoja starostlivosti o postihnutých a narušených s osobitným zreteľom na situáciu na Slovensku, a to do roku 1989. Na tomto pozadí sa podávajú aj základné informácie o vývoji špeciálne pedagogiky ako vedného odboru.

5,70€
M. Podhájecká, J. Kožárová - Komplexný prístup k deťom s problémovým správaním v predškolskom veku
Pridať k obľúbeným
Hodnotenie:  

Predkladaná monografická práca je rozdelená na teoretickú a výskumnú časť.

16,80€
L. Hrebeňárová - Vybrané aspekty edukácie žiakov s ťažkým a hlbokým mentálnym postihnutím
Pridať k obľúbeným
Hodnotenie:  

Monografia sa zaoberá otázkami edukácie žiakov s ťažkým viacnásobným postihnutím a efektívne vypĺňa vákuum v oblasti odborných publikácií zameraných na problematiku uvedenej skupiny žiakov.

18,70€