0,00 € | 0ks
Elektronický obchodPrešovskej univerzity

Biblistika

Zoradiť:
Zobraziť:
A. Cap - Biblická história I.
Pridať k obľúbeným
Hodnotenie:  

Čitateľ si môže porovnať sedem rôznych prekladov biblického textu a s pomocou odborníkov - archeológov, biblistov, starozákonníkov, rabínov, sv. otcov, učiteľov Cirkvi, teológov sa hlbšie zamyslieť nad biblickým textom a jeho výkladom.

12,10€
Alexander Cap - Izagogika do Starého Zákona I.
Pridať k obľúbeným
Hodnotenie:  

Úlohou tejto publikácie je študentom teológie ako aj všetkým ďalším a serióznym záujemcom priblížiť Bibliu - zvlášť Starý Zákon, ktorý je dosť ťažko pochopiť , pretože bol "písaný" (v strarohebrejčine) veľmi dávno, pôvodne pre Izraelský národ.

7,80€
A. Cap - Biblická prahistória
Pridať k obľúbeným
Hodnotenie:  

Úlohou tejto vedeckej monografie je uviesť záujemcov do jedného z najstarších písomných biblických prameňov - tradovaných ústne z pokolenia na pokolenie. Ide o biblickú prahistóriu, ktorá je obsiahnutá v prvej až jedenástej kapitole knihy Genezis.

12,60€
Štefan Pružinský - Listy sv. apoštola Pavla IV.
Pridať k obľúbeným
Hodnotenie:  

Vysokoškolský učebný text List Galaťanom je adresovaný kresťanom v Galácii a tamojším miestnym Cirkvám. Podľa rozsahu treba tento list zaradiť medzi krátke apoštolské listy, ale podľa dôležitosti obsahu patrí medzi jeho veľké listy.

3,00€
Nový Zákon Pána našeho Ježíše Krista
Pridať k obľúbeným
Hodnotenie:  

Skutkové a epištoly sv. apoštolu se zjevením sv. Jana. Dar Gréckych pravoslávnych Kresťanov pre našich Československých pravoslávnych bratov v Christu. Na církevně - slovanském i českém jazyce.

1,60€
Štefan Pružinský, Marián Nadzam - Teologické východiská pravoslávnej cirkevnej misie II.
Pridať k obľúbeným
Hodnotenie:  

Vysokoškolské učebné texty, ktorých obsahom sú: Cirkev a misia v detailoch, Liturgia a misia v detailoch.

2,00€
Štefan Pružinský, Marián Nadzam - Teologické východiská pravoslávnej cirkevnej misie I.
Pridať k obľúbeným
Hodnotenie:  

Vysokoškolské učebné texty hovoria o Cirkvi a jej misii, spôsoboch a cieľoch misie, o účasti žien a špecifických otázkach pravoslávnej antropológie, ktoré musia byť zohľadnené pri úspešnej misii.

2,40€
Štefan Pružinský - Evanjelium Pána a Spasiteľa nášho Isusa Christa I.
Pridať k obľúbeným
Hodnotenie:  

Vysokoškolská učebnica je synoptický výklad Evanjelia: obsahuje výklad úvodných textov Evanjelií (Mt, Mk, Lk), Prológ Jánovho Evanjelia, zvestovanie o narodení Spasiteľa, narodenie Spasiteľa a jeho činnosť po krste na Jordáne až po pokúšanie na púšti.

4,40€
Štefan Pružinský - Život v Christu
Pridať k obľúbeným
Hodnotenie:  

Monografia je venovaná aktuálnym otázkam života v Christu, života v jeho svätej Cirkvi. Je zrozumiteľná pre odbornú i neodbornú verejnosť: študentov teológie, duchovných i veriacich.

2,40€
Štefan Pružinský - Evanjelium podľa Matúša 1/2
Pridať k obľúbeným
Hodnotenie:  

Monografia je určená pre potreby študentov PbF, duchovných, katechétov, ale aj pre širokú verejnosť, čo umožňuje jej jazyková jednoduchosť a cirkevno - patristické zamerania výkladu. Má rovnaký charakter ako komentár na Evanjelium podľa Matúša I.

10,90€
Štefan Pružinský - Prvý list sv. apoštola Jána Teológa
Pridať k obľúbeným
Hodnotenie:  

Monografia obsahuje kompletný historicko-kritický úvod a výklad prvého všeobecného listu svätého apoštola a evanjelistu Jána. Je určená pre potreby študentov PBF, duchovných, katechétov, ako aj pre verejnosť zaoberajúcu sa poznaním Svätého Písma.

6,80€
Štefan Pružinský - Evanjelium podľa Lukáša 3/1
Pridať k obľúbeným
Hodnotenie:  

Monografia - komentár na Evanjelium podľa Lukáša obsahuje úvod do tohto Evanjelia a výklad na kapitoly 1 - 12.

11,30€
Ján Husár - Kniha proroka Micheáša
Pridať k obľúbeným
Hodnotenie:  

Monografia opisuje život sv. Micheáša, jeho účinkovanie a pôsobenie.

5,40€
Radivoj Jakovljevič - Jesajanischer Ebed Jahwe und der Sinn seines Leidens
Pridať k obľúbeným
Hodnotenie:  

Jesajanischer Ebed Jahwe a zmysel jeho utrpenia. V nemeckom jazyku.

3,90€
Arcibiskup Pražský Dorotej - Putevoditeľ po Biblii
Pridať k obľúbeným
Hodnotenie:  

Sprievodca Bibliou určený pre duchovných, katechétov a ostatnú širokú verejnosť v ruskom jazyku.

1,60€
Štefan Pružinský, Ján Husár - Biblické východiská sociálnej práce
Pridať k obľúbeným
Hodnotenie:  

Vysokoškolská učebnica obsahuje syntézu hlavných princípov a východísk sociálnej práce obsiahnutých v učení Božieho Zákona.

2,00€