0,00 € | 0ks
Elektronický obchodPrešovskej univerzity

Biblistika

Zoradiť:
Zobraziť:
A. Cap - Biblická história I.
Pridať k obľúbeným
Hodnotenie:  

Čitateľ si môže porovnať sedem rôznych prekladov biblického textu a s pomocou odborníkov - archeológov, biblistov, starozákonníkov, rabínov, sv. otcov, učiteľov Cirkvi, teológov sa hlbšie zamyslieť nad biblickým textom a jeho výkladom.

12,10€
Alexander Cap - Izagogika do Starého Zákona I.
Pridať k obľúbeným
Hodnotenie:  

Úlohou tejto publikácie je študentom teológie ako aj všetkým ďalším a serióznym záujemcom priblížiť Bibliu - zvlášť Starý Zákon, ktorý je dosť ťažko pochopiť , pretože bol "písaný" (v strarohebrejčine) veľmi dávno, pôvodne pre Izraelský národ.

7,80€
A. Cap - Biblická prahistória
Pridať k obľúbeným
Hodnotenie:  

Úlohou tejto vedeckej monografie je uviesť záujemcov do jedného z najstarších písomných biblických prameňov - tradovaných ústne z pokolenia na pokolenie. Ide o biblickú prahistóriu, ktorá je obsiahnutá v prvej až jedenástej kapitole knihy Genezis.

19,60€
M. Župina - Biblicko-patristický pohľad na človeka v protologickom, historickom a eschatologickom kontexte
Pridať k obľúbeným
Hodnotenie:  

Táto vedecká monografia kladie za cieľ posunúť sa v náročnosti skúmania Svätého Písma a zanechať scholastické myslenie a schémy, ktoré sú vyčerpané a nemajú potenciál osloviť súčasného človeka. Našou snahou je hľadať nové pohľady a prístupy k starým otázkam.

5,70€
A. Cap - Od stvorenia sveta po Božiu zmluvu s Noachom
Pridať k obľúbeným
Hodnotenie:  

Úlohou tejto odbornej monografie je uviesť záujemcov do jedného z najstarších písomných biblických literárnych prameňov, ktorým je prvá až deviata kapitola knihy Genezis. Okrem siedmich rôznych biblických prekladov, vďaka ktorým môžeme navzájom porovnávať toto biblické rozprávanie, sa dozvieme aj názory rabínskych učencov, sv. otcov, biblistov a teológov, ktorí biblický text podrobne skúmajú a komentujú.

8,60€
Štefan Pružinský - Listy sv. apoštola Pavla IV.
Pridať k obľúbeným
Hodnotenie:  

Vysokoškolský učebný text List Galaťanom je adresovaný kresťanom v Galácii a tamojším miestnym Cirkvám. Podľa rozsahu treba tento list zaradiť medzi krátke apoštolské listy, ale podľa dôležitosti obsahu patrí medzi jeho veľké listy.

3,00€
Nový Zákon Pána našeho Ježíše Krista
Pridať k obľúbeným
Hodnotenie:  

Skutkové a epištoly sv. apoštolu se zjevením sv. Jana. Dar Gréckych pravoslávnych Kresťanov pre našich Československých pravoslávnych bratov v Christu. Na církevně - slovanském i českém jazyce.

1,60€
Štefan Pružinský, Marián Nadzam - Teologické východiská pravoslávnej cirkevnej misie II.
Pridať k obľúbeným
Hodnotenie:  

Vysokoškolské učebné texty, ktorých obsahom sú: Cirkev a misia v detailoch, Liturgia a misia v detailoch.

2,00€
Štefan Pružinský, Marián Nadzam - Teologické východiská pravoslávnej cirkevnej misie I.
Pridať k obľúbeným
Hodnotenie:  

Vysokoškolské učebné texty hovoria o Cirkvi a jej misii, spôsoboch a cieľoch misie, o účasti žien a špecifických otázkach pravoslávnej antropológie, ktoré musia byť zohľadnené pri úspešnej misii.

2,40€
Štefan Pružinský - Evanjelium Pána a Spasiteľa nášho Isusa Christa I.
Pridať k obľúbeným
Hodnotenie:  

Vysokoškolská učebnica je synoptický výklad Evanjelia: obsahuje výklad úvodných textov Evanjelií (Mt, Mk, Lk), Prológ Jánovho Evanjelia, zvestovanie o narodení Spasiteľa, narodenie Spasiteľa a jeho činnosť po krste na Jordáne až po pokúšanie na púšti.

4,40€
Štefan Pružinský - Život v Christu
Pridať k obľúbeným
Hodnotenie:  

Monografia je venovaná aktuálnym otázkam života v Christu, života v jeho svätej Cirkvi. Je zrozumiteľná pre odbornú i neodbornú verejnosť: študentov teológie, duchovných i veriacich.

2,40€
Štefan Pružinský - Evanjelium podľa Matúša 1/2
Pridať k obľúbeným
Hodnotenie:  

Monografia je určená pre potreby študentov PbF, duchovných, katechétov, ale aj pre širokú verejnosť, čo umožňuje jej jazyková jednoduchosť a cirkevno - patristické zamerania výkladu. Má rovnaký charakter ako komentár na Evanjelium podľa Matúša I.

10,90€
Štefan Pružinský - Prvý list sv. apoštola Jána Teológa
Pridať k obľúbeným
Hodnotenie:  

Monografia obsahuje kompletný historicko-kritický úvod a výklad prvého všeobecného listu svätého apoštola a evanjelistu Jána. Je určená pre potreby študentov PBF, duchovných, katechétov, ako aj pre verejnosť zaoberajúcu sa poznaním Svätého Písma.

6,80€
Štefan Pružinský - Evanjelium podľa Lukáša 3/1
Pridať k obľúbeným
Hodnotenie:  

Monografia - komentár na Evanjelium podľa Lukáša obsahuje úvod do tohto Evanjelia a výklad na kapitoly 1 - 12.

11,30€
Ján Husár - Kniha proroka Micheáša
Pridať k obľúbeným
Hodnotenie:  

Monografia opisuje život sv. Micheáša, jeho účinkovanie a pôsobenie.

5,40€
Radivoj Jakovljevič - Jesajanischer Ebed Jahwe und der Sinn seines Leidens
Pridať k obľúbeným
Hodnotenie:  

Jesajanischer Ebed Jahwe a zmysel jeho utrpenia. V nemeckom jazyku.

3,90€
Arcibiskup Pražský Dorotej - Putevoditeľ po Biblii
Pridať k obľúbeným
Hodnotenie:  

Sprievodca Bibliou určený pre duchovných, katechétov a ostatnú širokú verejnosť v ruskom jazyku.

1,60€
Štefan Pružinský, Ján Husár - Biblické východiská sociálnej práce
Pridať k obľúbeným
Hodnotenie:  

Vysokoškolská učebnica obsahuje syntézu hlavných princípov a východísk sociálnej práce obsiahnutých v učení Božieho Zákona.

2,00€