0,00 € | 0ks
Elektronický obchodPrešovskej univerzity

Knižné publikácie

Zoradiť:
Zobraziť:
E. Michaeli, V. Solár, M. Boltižiar - Morfogenetické pôsobenie exogénnych síl
Pridať k obľúbeným
Hodnotenie:  

Poznanie pôsobenia exogénnych síl na zemský povrch má pre geografiu veľký význam. Exogénne sily pôsobia na zemský povrch prostredníctvom modelačného média: gravitácie, lineárne a plošne odtekajúcej vody, vody v jazerách a oceáne, ľadovcov, mrazu, vetra, organizmov, kozmických síl, činnosti človeka a vytvárajú veľmi rozmanité formy reliéfu. Vznik týchto tvarov reliéfu na zemskom povrchu môžeme správne pochopiť iba vtedy, ak poznáme zákony, ktorými sa riadi práca modelačných médií odpovedajúcich danému typu reliéfu.

40,90€
D. Dziak, I. Gal Drzewiecka - Svetom COOLtových kníh pre deti
Pridať k obľúbeným
Hodnotenie:  

V publikácii nájdete 101 hesiel o zaujímavých knihách pre čitateľov do približne 10 rokov. Mali sme vás pritom pred očami: vás, dievčatá a chlapci, ktorí radi čítate, aj vás, ktorí po knihe nesiahnete príliš často. Okrem toho sme si pripomenuli, prečo sme my ako detskí čitatelia radi alebo neradi čítali čo a prečo nás zaujalo a čo nie, čo sme v knihách vlastne hľadali. A tak teda ak ste vášnivými čitateľmi, možno s našou pomocou (možno aj s pomocou mamy, otca, pani učiteľky, pána učiteľa, knihovníka, starého rodiča, staršieho súrodenca, kamaráta) skutočne nájdete tipy na zaujímavé knihy, o ktorých ste doposiaľ azda nevedeli.

11,00€
D. Dziak, I. Gal Drzewiecka - Svetom COOLtových kníh pre násťročných
Pridať k obľúbeným
Hodnotenie:  

V publikácii nájdete 101 hesiel o zaujímavých knihách pre čitateľov približne od 11 rokov. Vybrali sme ich v nádeji, že by vás mohli zaujať. Mali sme Vás pritom pred očami: vás, dievčatá a chlapci, ktorí ste už na ceste k dospelosti, vás, ktorí radi čítate, aj vás, ktorí po knihe nesiahnete príliš často. Okrem toho sme si pripomenuli, prečo sme my ako tínedžeri radi alebo neradi čítali, čo a prečo nás zaujalo a čo nie, čo sme v knihách vlastne hľadali. A tak teda ak ste vášnivými čitateľmi, možno už čítate hlavne literatúru pre dospelých. Ale možno s našou pomocou nájdete tipy na zaujímavé knihy, ktoré boli napísané práve pre čitateľov vášho veku a o ktorých ste doposiaľ azda nevedeli.

11,00€
T. Pethö, A. Tomková, I. Ondrijová - Kreativita organizácie a stratégie riešenia problémov
Pridať k obľúbeným
Hodnotenie:  

Cieľom monografie je posudzovať uplatnenie kreatívneho myslenia v oblasti života človeka, najmä v oblasti skúmania jeho osobnosti a zvládanie jeho náročných situácií. Cieľom výskumnej časti monografie je porovnať vybrané copingové stratégie a schopnosť organizácií používať kreatívne riešenia problémov v čase krízy.

2,40€
K. Kardis - Sociológia rodiny a výchovy
Pridať k obľúbeným
Hodnotenie:  

Rodina je prirodzeným výchovným prostredím, ktoré najdlhšie ovplyvňuje človeka. Hoci výchovný vplyv rodiny je najsilnejší v raných fázach ľudského vývoja, keďže význam iných inštitúcií, ako sú materská škola a škola, časom rastie, rodičia sú vždy primárne zodpovední za starostlivosť a výchovu svojich detí.

2,70€
Daniela Slančová a kol. - Úvod do štúdia interaktívnej štylistiky I.
Pridať k obľúbeným
Hodnotenie:  

Učebnica koncepčne vychádza z teórie interaktívnej štylistiky, postulovanej publikačne zhruba pred dvadsiatimi rokmi, no prítomnej v prešovskom akademickom prostredí už oveľa skôr. Interaktívnou ju nazývame z viacerých príčin. Predovšetkým však preto, že všetky jej pojmy, jednotky a zložky sa chápu (na rozličných úrovniach) ako komplex a vo vzájomnej interakcii.

8,30€
Daniela Slančová a kol. - Úvod do štúdia interaktívnej štylistiky II.
Pridať k obľúbeným
Hodnotenie:  

Socioštylistika sa zaoberá skúmaním socioštylistickej informácie ako súčasti komplexnej informácie kódovanej v štylistickej a štýlovej kvalite, resp. kvalitách textu. Ide o sociálnu informáciu vyjadrenú jazykovými a parajazykovými prostriedkami ako vonkajšími formálnymi prostriedkami štylémy.

7,80€
M. Gábor, S. Mrosková - Postoje zdravotníkov a budúcich zdravotníckych pracovníkov k nechcenému tehotenstvu
Pridať k obľúbeným
Hodnotenie:  

Nechcené tehotenstvo je v dnešnej dobe či už v odbornej alebo laickej spoločnosti pomerne často diskutovanou témou. Problematika patrí do oblasti morálnych dilem a dokáže rozpútať vášnivé diskusie, pretože názory a postoje sa rôznia smerom k morálnosti a nemorálnosti riešenia nechceného tehotenstva, smerom k právam ženy a právam plodu vyplývajúce z nechceného tehotenstva.

2,30€
R. Kočišová - Osobnosti Mestskej hudobnej školy v Prešove
Pridať k obľúbeným
Hodnotenie:  

Táto monografia je venovaná odbornej muzikologickej a hudobnej verejnosti, hudobníkom a študentom - budúcim učiteľom hudby, ktorých práca je v súčasnej dobe nezmyselne odsúvaná na okraj záujmu spoločnosti, ale aj učiteľom pôsobiacich na pôde a v priestoroch prešovských hudobných škôl, ktoré nadväzujú na plynulý vývoj hudobného školstva v Prešove, či záujemcom o hudobný život a kultúrne dianie v meste.

4,90€
M. Šip - Biblioterapeutické kontexty v sociálnej práci
Pridať k obľúbeným
Hodnotenie:  

Biblioterapia v sociálnej práci slúži ako katalyzátor reflexie, motivácie, porozumenia a rastu. Predovšetkým otvára cestu k uzdraveniu človeka po všetkých stránkach a výrazne posilňuje schopnosť sebareflexie.

2,70€
P. Tirpák, Ľ. Petrík, P. Rusnák - Kerygma - indikatív spásy
Pridať k obľúbeným
Hodnotenie:  

Predkladaná publikácia sa zaoberá najzákladnejšou časťou ohláseného slova - kerygmou. Etymológia tohto slova siaha do starovekého Grécka a Ríma, pričom označuje posolstvo, vyhlásenie, rozkaz či zvestovanie. V teologickom chápaní tento výraz zahŕňa ohlasovanie a zvestovanie radostnej zvesti (evanjelia) o Božom kráľovstve. Je základným posolstvom kresťanstva predstavujúcim Boží plán spásy pre každého človeka.

3,50€
J. Lukáčová - Média ako účinný nástroj v boji proti Katolíckej cirkvi v rokoch 1949-1950
Pridať k obľúbeným
Hodnotenie:  

Rozvoj médií je nepopierateľným faktom. Búranie mantinelov priestoru skrze nich naozaj ponúka škálu možností, vďaka ktorej môžu tlmočiť svoje vyjadrenia, ale aj správy, ktoré sú tak dostupné pre všetkých. V demokratickej spoločnosti sme svedkami slobody prejavu, ktorá má byť dostupná pre všetkých. Žiaľ, aj dnes naša spoločnosť neponúka tento prvok demokracie všetkým.

19,20€
I. Pirohová, M. Miňová - Pedagogické diagnostikovanie, poradenstvo a intervencia v materskej škole
Pridať k obľúbeným
Hodnotenie:  

Našim cieľom bolo systemizovať poznatky z oblasti pedagogickej diagnostiky, pedagogického poradenstva a intervencie. Zároveň sme chceli poukázať na interdisciplinárny charakter pedagogickej diagnostiky a pedagogického poradenstva. Našim zámerom bolo tiež zvýrazniť dôležitosť spolupráce učiteľky materskej školy s ostatnými pedagogickými zamestnancami, odbornými zamestnancami a zákonnými zástupcami detí v činnostiach pedagogického diagnostikovania, poradenstva a prevencie.

12,40€
Ľ. Lukáč, B. Hlebová - Žiak s intelektovým nadaním a poruchou pozornosti s hyperaktivitou v školskej inklúzii
Pridať k obľúbeným
Hodnotenie:  

Vedecká monografia prezentuje teoretické východiská, metodológiu a metodiku výskumu, ako aj výskumné závery súvisiace s problematikou inkluzívnej edukácie žiaka s intelektovým nadaním a ADHD v mladšom školskom veku.

4,60€
A. Cap - Biblická história II.
Pridať k obľúbeným
Hodnotenie:  

Čitateľ si môže porovnať sedem rôznych prekladov (Septuagintu a jej preklad, cirkevnoslovanskú verziu LXX, ruský synodálny preklad, originálny hebrejský text doplnený o punktuáciu a jeho preklad, český preklad Efraima Sidona) biblického textu a s pomocou odborníkov - archeológov, biblistov, teológov, starozákonníkov, rabínov, sv. Otcov, učiteľov Cirkvi hlbšie sa zamyslieť nad biblickým textom a jeho výkladom.

20,50€
J. Oťaheľ, V. Solár, E. Michaeli - Krajina: Integrované prístupy a metódy výskumu
Pridať k obľúbeným
Hodnotenie:  

Ako poznať a interpretovať krajinu? Zložitý celok, systém s objektívnou hmotnou realitou a často subjektívnou interpretáciou jeho vnemu. Ako diagnostikovať stav krajiny, procesy, konflikty a poruchy fungovania? Ako identifikovať fyzické premeny krajiny a zmeny jej obrazu, ako na nich reagovať, hodnotiť, navrhovať riešenia, manažovať, plánovať ďalší rozvoj, predikovať vývoj? Jedným z predpokladov ako odpovedať na tieto otázky boli teoretické východiská a metodologické princípy geografie a krajinnej ekológie.

12,80€
Z. Vagaská, J. Burgerová, V. Piskura - Online prostredie a rizikové správanie v mladšom školskom veku
Pridať k obľúbeným
Hodnotenie:  

V predloženej publikácii sa zameriavame na svet online komunikácie a z neho vyplývajúcich problémov rizikového správania detí mladšieho školského veku. Našim cieľom je sprostredkovať analýzy, názory, výskum a možnosti prevencie vzniku a eliminácie rizikového online správania. Aj praktické výstupy monografie môžu slúžiť ako diagnostický nástroj, ale aj ako intervenčný program, ktorý je možné v predloženej podobe využívať.

7,20€
T. Dzurov Vargová, D. Matušíková - Význam a úloha kultúrneho a mestského cestovného ruchu v súčasnosti
Pridať k obľúbeným
Hodnotenie:  

Našim cieľom je zamerať sa na tému zo širšieho uhla pohľadu a ponoriť čitateľa do hlbšej identity, kedy čitateľ získa pohľad na danú problematiku od základných východísk kultúrneho a mestského cestovného ruchu a možností jeho efektívneho využívania, až po aktuálne poznatky z prelínajúcich sa oblastí, a to kultúry, mesta a cestovného ruchu od mnohých autorov, ktorí sa danej téme venovali.

17,50€
L. Hadašová, T. Fertaľová, I. Ondriová - Manažment ľudských zdrojov v zdravotníctve
Pridať k obľúbeným
Hodnotenie:  

Riadeniu ľudských zdrojov a pracovnej spokojnosti je nutné venovať dostatočnú pozornosť, pretože nedostatok lekárov a sestier a ich fluktuácia je hlavným problémom a indikátorom funkčnosti pre zdravotnícke systémy.

4,40€
J. Slaninková, I. Ondriová - Základy komunikácie pre rádiologických technikov
Pridať k obľúbeným
Hodnotenie:  

Rádiológia je v súčasnosti kľúčovým diagnostickým a terapeutickým nástrojom pre mnohé choroby a zohráva dôležitú úlohu pri monitorovaní liečby. Vo svojom repertoári má množstvo zobrazovacích modalít, ktoré majú rôzne fyzikálne princípy.

2,70€
I. Ondriová, J. Slaninková - Psychológia v profesionálnej činnosti rádiologického technika
Pridať k obľúbeným
Hodnotenie:  

Starostlivosť o psychiku chorého je neodmysliteľnou súčasťou zdravotníckej starostlivosti zameranej na všetkých pacientov bez obmedzenia veku, vyznania, kultúrnych zvyklosti, postihnutia alebo ochorenia, pohlavia, národnosti, politického presvedčenia, rasy alebo spoločenského postavenia. Predkladaná vysokoškolská učebnica má ambíciu prispieť k hlbšiemu pochopeniu psychiky chorých v náročných životných situáciách, akými sú choroba, či hospitalizácia.

2,50€
Z. Sláviková - Umenie ako poznanie
Pridať k obľúbeným
Hodnotenie:  

V dôsledku redukcie množstva dimenzií ľudského bytia v minulosti dnes pretrváva stav relativizácie hodnôt, rozpadáva sa systém noriem. Presycujeme sa stále novými informáciami, zážitkami, dojmami, avšak vo vnútri zostávame prázdni a povrchní, chýba nám schopnosť cítiť, vnímať a poznávať hlbšie a celistvo, myslieť systémovo a analógovo. Nie sme schopní otvoriť sa tajomstvám ľudského ducha, ale ani sami sebe. Chýba nám orientácia vo vlastných psychických stavoch a procesoch,

3,80€
T. Klamárová - Vyšetrenie kariologického pacienta
Pridať k obľúbeným
Hodnotenie:  

Účelom tejto monografie je poukázať na potrebu začlenenia vyšetrenia rizikových faktorov vzniku zubného kazu do celkového manažmentu liečby kariologického pacienta.

9,30€
Strana: 1 2 3 4 5 ... 7