0,00 € | 0ks
Elektronický obchodPrešovskej univerzity

Knižné publikácie

Zoradiť:
Zobraziť:
M.Župina - Život, teológia a mystická skúsenosť svätého Symeóna Nového Teológa
Pridať k obľúbeným
Hodnotenie:  

Svätý Symeón Nový Teológ (949-1022) je po svätom apoštolovi Jánovi Teológovi a svätom Gregorovi Teológovi (Naziánskom) tretím, ktorý bol Cirkvou pomenovaný Teológom. Tento "titul" sa nechápe v modernom akademickom zmysle, ale označuje niekoho, kto má vďaka Božej blahodati a osobnej duchovnej askéze skúsenosť z participácie na Božom živote.

2,90€
D.R.Ralbovská, I.Argayová, M.Zaviš - Základy psychoterapeutického prístupu pre zdravotníckych záchranárov
Pridať k obľúbeným
Hodnotenie:  

Predkladaná vysokoškolská učebnica prináša pohľad na problematiku využitia poznatkov z psychológie, psychoterapie a krízovej komunikácie v každodennej praxi zdravotníckych pracovníkov. Snaží sa byť nápomocná k pochopeniu psychických procesov a následných prejavov v oblasti myslenia a správania sa zo strany pacientov a rovnako aj zo strany samotného zdravotníckeho záchranára.

13,70€
B. Balogová, M. Boriščáková - História a súčasnosť edukácie
Pridať k obľúbeným
Hodnotenie:  

V učebnici prinášame informácie, ktoré súčasnou optikou približujú minulé aktivity a konkrétne osobnosti, ktoré svojou erudovanosťou, zápalom a profesionalitou prispeli k formovaniu odboru a následnej profesionalite výkonu.

2,30€
T. Hangoni, D. Volčková - Analýza didaktických možností v skvalitňovaní výučby sociálnej práce na strednej škole
Pridať k obľúbeným
Hodnotenie:  

Sociálna práca ako praktická činnosť sa v rámci svojej inštitucionalizovanej profesionálnej prípravy realizuje aj na stredných školách. Stredné školy pružne zareagovali na potreby trhu práce a flexibilne začali vzdelávať a vychovávať stredoškolské kádre zo sociálne praxe.

7,70€
I. Ondriová a kolektív - Etické reflexie zdravotníckej praxe
Pridať k obľúbeným
Hodnotenie:  

Pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti, ktorej neoddeliteľnou súčasťou je aj riešenie etických problémov a dilem vychádzajúcich z klinickej praxe je potrebné, aby mali zdravotnícki pracovníci na pamäti a v praxi rešpektovali nadčasovú hodnotu, ktorou je Hippokratova prísaha. Tá poskytuje návod, súbor etických pravidiel, ako konať morálne dobro, ako konať v prospech pacienta, ktorý je jedinečnou bytosťou.

3,10€
P. Savčak, T. Pešek - Včela Christovej Cirkvi
Pridať k obľúbeným
Hodnotenie:  

Život a dielo svätého Vasilija Veľkého.

3,70€
E. Demjanová - Etické vedenie ľudí
Pridať k obľúbeným
Hodnotenie:  

Problematika etického leadershipu v kontexte etiky sociálnych dôsledkov doposiaľ nebola reflektovanou témou v rámci etického diskurzu. Predostrieť takéto prepojenie pokladáme za dôležitú úlohu a výzvu. Konceptu etického leadershipu, ktorý je predmetom monografie, nie je na Slovensku venovaná dostatočná pozornosť.

5,30€
Ľ. Lizáková a kol. - Potreby dieťaťa v ošetrovateľskom procese
Pridať k obľúbeným
Hodnotenie:  

V pediatrii je zdravotná a ošetrovateľská starostlivosť zameraná na starostlivosť nielen o choré dieťa, ale aj o zdravé so zabezpečením jeho prirodzeného vývinu. Hlavným cieľom starostlivosti o dieťa je zabezpečiť dieťaťu maximálny rozvoj telesných, psychických a emocionálnych schopností.

2,40€
L. Zbihlejová, D. Ratnayake Kaščáková - Business English Essentials
Pridať k obľúbeným
Hodnotenie:  

Základy obchodnej angličtiny.

2,50€
M. Slivka, Y. Farinuk, R. Mariychuk - Organic chemistry
Pridať k obľúbeným
Hodnotenie:  

In higher educational institutions, the Organic chemistry is a fundamental subject of study, necessary for the thorough mastering of fundamental disciplines of chemical profile - general and inorganic chemistry, analytical chemistry, physical chemistry.

13,70€
W. Mikuľáková - Psychosociálne a klinické determinanty kvality života pacientov so sclerosis multiplex
Pridať k obľúbeným
Hodnotenie:  

Roztrúsená mozgomiechová skleróza je chronická zápalová choroba centrálneho nervového systému, ktorá spôsobuje demyelinizáciu nervových vlákien a ich priamu stratu. Dnes je zaraďovaná medzi autoimunitné choroby.

7,50€
L. Kendrová, P. Takáč, A. Kubincová - Účinok klimatoterapie
Pridať k obľúbeným
Hodnotenie:  

Cieľom tejto monografie je poukázať na efektivitu komplexnej klimaticko-rehabilitačnej liečby v horskom prostredí u pacientov s chronickou obštrukčnou chorobou pľúc a chronickou bronchitídou. Cieľom výskumu bolo zistiť efektivitu klimaticko-rehabilitačnej liečby na objektívne a subjektívne ukazovatele zlepšenia funkčného stavu a kvality života u týchto pacientov, zároveň zistiť prediktory minimálneho klinicky významného rozdielu sledovaných parametrov pred a po klimaticko-rehabilitačnej liečbe.

6,00€
J. Hnatová, M. Mokriš - Kalibrácia metakognitívneho monitorovania v profesijnej matematickej príprave budúcich učiteľov
Pridať k obľúbeným
Hodnotenie:  

Monografia prezentuje výsledky vedeckého bádania zameraného na metakognitívne monitorovanie v osobitej matematickej doméne, ktoré bolo realizované v rámci špecifickej skupiny študentov - budúcich učiteľov pre predprimárny a primárny stupeň vzdelávania. Pozornosť je venovaná procesom jeho kalibrácie v podobe zisťovania skreslenia a výslednej presnosti hodnotenia kognitívneho výkonu vo vybraných tematických oblastiach matematickej edukácie.

13,80€
S. Capek - Architektonické motívy v ilustráciách pre deti a mládež a ich percepcia
Pridať k obľúbeným
Hodnotenie:  

Považujeme za dôležité zdôrazniť, že v monografii preferujeme najmä domácich slovenských ilustrátorov staršej a strednej generácie, v tvorbe ktorých sa architektonický motív vyskytuje vo väčšej frekvencii ako u súčasnej generácie ilustrátorov. Avšak pre celkové vyváženie generácií sa zaoberáme aj podnetnými ilustráciami niekoľkých súčasných ilustrátorov a ilustrátoriek, ktorých ilustrácie boli vytvorené k moderným autorským rozprávkam, či aktuálne vydávanej náučnej literatúre. Vybrali sme práce, ktoré podľa nášho názoru vybočujú z hlavného prúdu.

13,10€
Z. Birknerová a kol. - Obchodné správanie v kontexte neurolingvistického programovania
Pridať k obľúbeným
Hodnotenie:  

V oblasti obchodného správania sa využíva nástroj neurolingvistické programovanie (NLP). Popisovaná problematika môže prispieť k zlepšovaniu preferencií reprezentačného typu v oblasti NLP, zvyšovať predaj a posunúť tak obchodné a predajné zručnosti obchodníka k úspechu.

3,00€
Z. Birknerová a kol. - Spotrebiteľské správanie a vybrané atribúty neuromarketingu
Pridať k obľúbeným
Hodnotenie:  

Spotrebiteľské správanie v sebe zahŕňa výber, kúpu a využívanie výrobkov, služieb, nápadov alebo skúseností na uspokojovanie potrieb a želaní spotrebiteľa. V rámci realizovaného výskumu sme preto pozornosť venovali tvorbe dotazníka zameraného na preferencie typov spotrebiteľov. Výskumné výsledky preukázali nové zistenia v oblasti jednotlivých typov spotrebiteľa v neuromarketingu v kontexte rodu a osobnostných charakteristík.

3,10€
M. Petro, M. Fatľa - Ekologická zodpovednosť
Pridať k obľúbeným
Hodnotenie:  

Cieľom ekologickej výchovy v našom ponímaní je zorientovať sa v zložitej problematike životného prostredia a prezentovať základné stanoviská Cirkvi z hľadiska teológie stvorenia. Dôraz sa kladie na hľadanie východísk pre riešenie ekologickej krízy.

2,90€
P. Ružbarský, T. Perič - Výsledky prvého celoštátneho testovania pohybových predpokladov detí mladšieho školského veku
Pridať k obľúbeným
Hodnotenie:  

Účelov testovania býva viacero. Motorické testy sú zdrojom dôležitých informácií potrebných na riadenie telovýchovného procesu a správne rozhodovanie. V telovýchovnej praxi sa testy najviac využívajú na kontrolu pohybového rozvoja, telesnej zdatnosti žiakov, športovcov a starších či chorých osôb. Táto kontrola môže mať aj podobu sebakontroly. Výsledky testov sú podstatnou časťou podkladov, napr. pri identifikácii a výbere talentovanej mládeže.

14,40€
A. Nikulin - Psychosociálne aspekty vývinu religiozity
Pridať k obľúbeným
Hodnotenie:  

Cieľom tejto monografie je poukázať ako psychologický a sociálny vývin v jednotlivých vekových obdobiach človeka vplýva na prejav jeho religiozity. Východiskom budú jednotlivé teórie a výskumy, ktoré za posledné desaťročia boli realizované v tejto oblasti a pomáhajú tak lepšie porozumieť náboženskému prejavu jedinca.

2,60€
L. Bobuľská - Mikrobiálna ekológia
Pridať k obľúbeným
Hodnotenie:  

Nevidíme ich, ale sú všade okolo nás, na nás a v nás. Mikroskopické organizmy sa nachádzajú v každom kúte Zeme a obývajú miesta niekoľko kilometrov pod povrchom, cez vriace horúce pramene, až po antarktický ľad. Mikroorganizmy sú najmenší a najjednoduchší nositelia života na Zemi. Mikrobiológovia odhadujú, že náš svet obývajú stovky miliónov druhov mikroorganizmov, z ktorých väčšina doteraz nie je popísaná.

10,50€
Z. Stanislavová, M. Klimovič, D. Dziak - (K)rok za (k)rokom v slovenskej literatúre pre deti a mládež
Pridať k obľúbeným
Hodnotenie:  

Predložená vedecká monografia vznikla na báze dlhodobého sledovania produkcie pôvodnej literatúry pre deti a mládež vydanej na Slovensku. Jej základom sú bilančné hodnotiace prehľady, ktoré autori systematicky vypracúvali o ročnej literárnej tvorbe pre deti a mládež od roku 1996 do roku 2020.

8,00€
E. Lukáč - Kapitoly z dejín výchovy a vzdelávania dospelých II.
Pridať k obľúbeným
Hodnotenie:  

Osvetové pôsobenie na dospelých na dnešnom území Slovenska prešlo svojim historickým vývojom, ktorého hlavnými protagonistami v počiatočných obdobiach boli kňazi, učitelia, resp. predstavitelia inteligencie. Jeho obsahové zameranie aktuálne reagovalo na spoločensko-politické pomery v krajine a snažilo sa dospelému obyvateľstvu prinášať najnovšie poznatky a skúsenosti z jednotlivých vedných odborov.

1,90€
A. Cap - Biblická história I.
Pridať k obľúbeným
Hodnotenie:  

Čitateľ si môže porovnať sedem rôznych prekladov biblického textu a s pomocou odborníkov - archeológov, biblistov, starozákonníkov, rabínov, sv. otcov, učiteľov Cirkvi, teológov sa hlbšie zamyslieť nad biblickým textom a jeho výkladom.

12,10€
R. Šoltés - Starosť o dušu v súčasnom svete
Pridať k obľúbeným
Hodnotenie:  

Stojíme pred novými výzvami, ako tomu nakoniec bolo v každej ľudskej epoche, ako porozumieť súčasnému svetu a sebe na pozadí možností, ktoré nám predkladá technika, a na pozadí túžob, ktoré majú svoje korene v našej duši. Skúškou správnosti je našťastie sám život. Preto len v hľadaní toho, čo je v živote podstatné, môžeme porozumieť významu všetkého ostatného pre nás.

3,50€
Strana: 1 2 3 4 5 ... 8