0,00 € | 0ks
Elektronický obchodPrešovskej univerzity

Knižné publikácie

Zoradiť:
Zobraziť:
L. Hadašová, T. Fertaľová, I. Ondriová - Manažment ľudských zdrojov v zdravotníctve
Pridať k obľúbeným
Hodnotenie:  

Riadeniu ľudských zdrojov a pracovnej spokojnosti je nutné venovať dostatočnú pozornosť, pretože nedostatok lekárov a sestier a ich fluktuácia je hlavným problémom a indikátorom funkčnosti pre zdravotnícke systémy.

4,40€
J. Slaninková, I. Ondriová - Základy komunikácie pre rádiologických technikov
Pridať k obľúbeným
Hodnotenie:  

Rádiológia je v súčasnosti kľúčovým diagnostickým a terapeutickým nástrojom pre mnohé choroby a zohráva dôležitú úlohu pri monitorovaní liečby. Vo svojom repertoári má množstvo zobrazovacích modalít, ktoré majú rôzne fyzikálne princípy.

2,70€
I. Ondriová, J. Slaninková - Psychológia v profesionálnej činnosti rádiologického technika
Pridať k obľúbeným
Hodnotenie:  

Starostlivosť o psychiku chorého je neodmysliteľnou súčasťou zdravotníckej starostlivosti zameranej na všetkých pacientov bez obmedzenia veku, vyznania, kultúrnych zvyklosti, postihnutia alebo ochorenia, pohlavia, národnosti, politického presvedčenia, rasy alebo spoločenského postavenia. Predkladaná vysokoškolská učebnica má ambíciu prispieť k hlbšiemu pochopeniu psychiky chorých v náročných životných situáciách, akými sú choroba, či hospitalizácia.

2,50€
Z. Sláviková - Umenie ako poznanie
Pridať k obľúbeným
Hodnotenie:  

V dôsledku redukcie množstva dimenzií ľudského bytia v minulosti dnes pretrváva stav relativizácie hodnôt, rozpadáva sa systém noriem. Presycujeme sa stále novými informáciami, zážitkami, dojmami, avšak vo vnútri zostávame prázdni a povrchní, chýba nám schopnosť cítiť, vnímať a poznávať hlbšie a celistvo, myslieť systémovo a analógovo. Nie sme schopní otvoriť sa tajomstvám ľudského ducha, ale ani sami sebe. Chýba nám orientácia vo vlastných psychických stavoch a procesoch,

3,80€
T. Klamárová - Vyšetrenie kariologického pacienta
Pridať k obľúbeným
Hodnotenie:  

Účelom tejto monografie je poukázať na potrebu začlenenia vyšetrenia rizikových faktorov vzniku zubného kazu do celkového manažmentu liečby kariologického pacienta.

9,30€
E. Petrejčíková a kol. - Molekulová biológia
Pridať k obľúbeným
Hodnotenie:  

Vstúpiť do sveta molekulovej biológie predstavuje jednu z možností, ako pochopiť tajomstvo podstaty života na najelementárnejšej úrovni, ktorú predstavujú tzv. informačné biomakromolekuly - DNA, RNA a proteíny.

8,00€
P. Aleš a kol. - Liturgií ke Království
Pridať k obľúbeným
Hodnotenie:  

Uvažování o bohoslužbách v pravoslavné církvi. Na základě púvodního srbského textu Jevsevije Popovice. Věnováno památce prvního děkana Pravoslavné bohoslovecké fakulty ThDr. Josefa Hradila, jeho předchúdcúm a nasledovníkúm ve zvěstovaní spásy Kristova Království.

2,90€
I. Ondriová, T. Fertaľová - Základy psychológie pre nelekárske študijné programy
Pridať k obľúbeným
Hodnotenie:  

Psychológia je vedná disciplína, ktorá sa vyvinula z filozofie ako veda o duši, pričom zväčša nebolo presne stanovené, čo vlastne duša je. V poslednej tretine 19. storočia sa začala psychológia rozvíjať ako samostatná vedná disciplína, ktorá však nemala jednotnú koncepciu.

2,70€
F. Žigrai - Metakrajinná ekológia
Pridať k obľúbeným
Hodnotenie:  

Impulzom k zostaveniu tejto monografie bola okolnosť, že krajinná ekológia ležiaca na rozhraní geografie a ekológie predstavuje relatívne mladú vedeckú disciplínu, ktorej teoretická báza, metodické inštrumentárium a terminologický aparát sú vo fáze permanentného rozvíjania a značného pojmového rozkolísania, čo si vyžaduje okrem iného tiež metavedecký prístup, ktorý môže pomôcť k určeniu autentickosti krajinnej ekológie ako vedeckej disciplíny a jej pozícii medzi ostatnými vedami zaoberajúcimi sa aktuálnymi prírodno-spoločenskými problémami v krajine.

21,80€
Ľ. Romanová a kol. - Anestéziológia a intenzívna medicína pre záchranárov
Pridať k obľúbeným
Hodnotenie:  

Intenzívna medicína, anestéziológia a urgentná medicína vyrástli zo spoločného odborného kmeňa medicíny. Spájajú ich spoločné klinické, diagnostické a terapeutické postupy, urgentné výkony a rýchlosť procesov. Líšia sa miestom poskytovania zdravotnej starostlivosti. Prirodzený vývoj v medicíne, záplava odborných informácií smerovali k tomu, že sa odbor urgentná medicína oddelil.

29,60€
Š. Andraščíková, S. Žultáková - Aplikovaná psychológia v pôrodnej asistencii
Pridať k obľúbeným
Hodnotenie:  

Cieľom učebnice je generovať u čitateľa schopnosť uvedomiť si význam postavenia, statusu, práv a uplatnenie žien v spoločnosti a definovať problematické témy.

16,60€
M. Švedová - Klasický tanec - Kvintesencia modernej gymnastiky
Pridať k obľúbeným
Hodnotenie:  

Moderná gymnastika predstavuje estetický a umelecky náročný šport príjemne pôsobiaci na zmysly, ktorý si vyžaduje zvýšenú časopriestorovú koordináciu medzi pohybom tela a manipuláciou s náčiním. Špecifiká koordinačných schopností predstavujú a stávajú sa integrálnou súčasťou tréningovej prípravy moderných gymnastiek.

7,00€
B. Hlebová - Jazyková a literárna výchova v špeciálnej a inkluzívnej edukácii
Pridať k obľúbeným
Hodnotenie:  

Zámerom vysokoškolskej učebnice je prezentovať teoretické a pragmatické aspekty z odborovej metodiky vyučovania slovenského jazyka a literatúry, a to v kontexte rozvíjania jazykovej, čitateľskej a literárnej kompetencie žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, a to v školských, mimoškolských a voľnočasových aktivitách v špeciálnych a inkluzívnych edukačných podmienkach.

6,05€
J. Popovič - Boží kult a iniciačné sväté tajomstvá podľa CCEO
Pridať k obľúbeným
Hodnotenie:  

Samotný názov titulu XVI CCEO akcentuje, že sväté tajomstvo-sviatosti, osobitne Eucharistia, sú najdôležitejšími bohoslužobnými úkonmi. V tajomstvách sa koná zjavenie Presvätej Trojice pre našu spásu. Preto Cirkev sláviac tajomstvá silou Svätého Ducha uctieva trojjediného Boha a zúčastňuje sa na uctievaní nebeskej Cirkvi.

3,60€
M. Gajdoš, J. Čuj, T. Uher - Vplyv chôdze v topánkach na vysokom podpätku na posturu
Pridať k obľúbeným
Hodnotenie:  

Obuv dnes patrí k neodmysliteľnej súčasti každodenného života a preto je čoraz viac kladený dôraz na jej kvalitu a pohodlnosť. Na druhej strane je obuv aj súčasťou designového priemyslu, kde móda často víťazí nad komfortom a kvalitou. Viacerí autori tvrdia, že dosiahnuť prirodzenú a fyziologickú chôdzu je nemožné takmer v 98% obuvi.

6,00€
Z. Birknerová, B. N. Čigarská - Posudzovanie syndrómu chronickej únavy z hľadiska osobnosti manažéra
Pridať k obľúbeným
Hodnotenie:  

Dôsledky syndrómu chronickej únavy sú ďalekosiahle a majú za následok viaceré záťaže v živote jednotlivca. Spočíva to napríklad v neschopnosti udržať pracovný výkon a to v dôsledku silnej fyzickej, psychickej a emocionálnej únavy. Pozadie tejto problematiky naznačuje, že odlišné formy zamestnaní do určitej miery pomáhajú prekonávať bariéry spojené s rôznymi chronickými ochoreniami. Podnikanie a všeobecne práca manažéra sú jednou z ciest, ktoré ponúkajú viacero výhod vrátane autonómie, flexibility, vlastného pracovného harmonogramu, výber pracovného miesta a spôsob kontroly.

4,40€
M. Šip, M. Šipová - Suportívna starostlivosť rodiny o jedinca s onkologickým ochorením
Pridať k obľúbeným
Hodnotenie:  

Výzva neformálnej starostlivosti o osobu s onkologickým ochorením, ktorej čelia rodinní opatrovatelia, je vnímaná ako praktická záležitosť s viacerými výhodami v oblasti zabezpečovania kvality života. Je to úloha, na ktorú rodinní opatrovatelia nie sú pripravení a ktorá sa spája s určitými výhodami, obohacujúcim rozmerom skúseností, ale aj obmedzeniami a zásadnými zmenami v každej oblasti života.

3,60€
P. Gallo - Ľudské zdroje v kontexte sociálnej práce
Pridať k obľúbeným
Hodnotenie:  

Sociálni pracovníci a pracovníčky prostredníctvom svojej odbornej a sociálnej zrelosti a praktických spôsobilostí predstavujú veľký prínos pre zariadenia sociálnych služieb. Úlohou manažmentu ľudských zdrojov v organizácii sociálnych služieb má byť sebestačná, konkurencieschopná organizácia, ktorá sa bude podieľať na trvalo udržateľnom rozvoji. Jej hlavným cieľom je vyvážené ekonomické hospodárenie a spoluúčasť na riešení sociálnych a spoločenských problémov.

3,10€
M. Gábor, A. Schlosserová - Súčasný postoj budúcich rodičov k povinnému očkovaniu detí v Slovenskej republike
Pridať k obľúbeným
Hodnotenie:  

Obsahom monografie je problematika očkovania detí a súčasný postoj budúcich rodičov k povinnému očkovaniu detí na Slovensku. Analýza identifikovaných výskumných údajov poukazuje na pozitívnu asociáciu medzi zdravotnou gramotnosťou/informovanosťou rodičov o očkovaní a ich postojom k povinnému očkovaniu. Postoj rodičov k bezpečnosti vakcín by mal byť v interakcií s odborníkmi-zdravotníckymi pracovníkmi, pretože efektívna komunikácia znižuje obavy a strach z očkovania a následne motivuje rodičov k očkovaniu.

3,30€
M. Mojzeš - Spiritualita kresťanského východu
Pridať k obľúbeným
Hodnotenie:  

Veríme, že táto vysokoškolská učebnica prispeje nielen k prehĺbeniu záujmu o spiritualitu kresťanského Východu, ale aj k tomu, že v mnohých prebudí aj túžbu po serióznom duchovnom živote, teda živote vo Svätom Duchu.

2,60€
Z. Sláviková, J. Hudáková, K. Kandráčová - Hlasová výchova v súčasnej škole a expresívnej terapii
Pridať k obľúbeným
Hodnotenie:  

Prepracované druhé vydanie monografie zásadne dopĺňa, prehlbuje a rozširuje problematiku hlasovej výchovy o prehľad nových domácich a zahraničných výskumov v oblasti kreatívneho využívania širokého potenciálu práce s hlasom a spevom v školskom a terapeutickom procese. Mozaiku prezentovaných výskumov obohacuje aktuálne realizovaný domáci výskum autorky Klaudie Kandráčovej na základnej škole, ktorý prináša podnetné zistenia pre edukačnú prax a ďalšie výskumné overovanie.

11,70€
M. Petríková - Smrť a existenciálne zneistenie v slovenskej predumeleckej literatúre pre deti a mládež
Pridať k obľúbeným
Hodnotenie:  

Ľudová slovesnosť sa stala jedným z podsystémov čítania detí a mládeže, zahŕňa aj literárne texty s témou a motívom smrti či s postavou Smrti. Ľudová rozprávka totiž poznala smrť a považovala ju za prirodzenú súčasť ľudského života, ba dokonca postavila dieťa tvárou v tvár základným existenciálnym problémom (napr. smrti blízkych), či problémom generačnej výmeny.

2,90€
Strana: 1 2 3 4 5 ... 7