0,00 € | 0ks
Elektronický obchodPrešovskej univerzity

Knižné publikácie

Zoradiť:
Zobraziť:
B. Balogová, M. Boriščáková - História a súčasnosť edukácie
Pridať k obľúbeným
Hodnotenie:  

V učebnici prinášame informácie, ktoré súčasnou optikou približujú minulé aktivity a konkrétne osobnosti, ktoré svojou erudovanosťou, zápalom a profesionalitou prispeli k formovaniu odboru a následnej profesionalite výkonu.

2,30€
T. Hangoni, D. Volčková - Analýza didaktických možností v skvalitňovaní výučby sociálnej práce na strednej škole
Pridať k obľúbeným
Hodnotenie:  

Sociálna práca ako praktická činnosť sa v rámci svojej inštitucionalizovanej profesionálnej prípravy realizuje aj na stredných školách. Stredné školy pružne zareagovali na potreby trhu práce a flexibilne začali vzdelávať a vychovávať stredoškolské kádre zo sociálne praxe.

7,70€
I. Ondriová a kolektív - Etické reflexie zdravotníckej praxe
Pridať k obľúbeným
Hodnotenie:  

Pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti, ktorej neoddeliteľnou súčasťou je aj riešenie etických problémov a dilem vychádzajúcich z klinickej praxe je potrebné, aby mali zdravotnícki pracovníci na pamäti a v praxi rešpektovali nadčasovú hodnotu, ktorou je Hippokratova prísaha. Tá poskytuje návod, súbor etických pravidiel, ako konať morálne dobro, ako konať v prospech pacienta, ktorý je jedinečnou bytosťou.

3,10€
P. Savčak, T. Pešek - Včela Christovej Cirkvi
Pridať k obľúbeným
Hodnotenie:  

Život a dielo svätého Vasilija Veľkého.

3,70€
E. Demjanová - Etické vedenie ľudí
Pridať k obľúbeným
Hodnotenie:  

Problematika etického leadershipu v kontexte etiky sociálnych dôsledkov doposiaľ nebola reflektovanou témou v rámci etického diskurzu. Predostrieť takéto prepojenie pokladáme za dôležitú úlohu a výzvu. Konceptu etického leadershipu, ktorý je predmetom monografie, nie je na Slovensku venovaná dostatočná pozornosť.

5,30€
Ľ. Lizáková a kol. - Potreby dieťaťa v ošetrovateľskom procese
Pridať k obľúbeným
Hodnotenie:  

V pediatrii je zdravotná a ošetrovateľská starostlivosť zameraná na starostlivosť nielen o choré dieťa, ale aj o zdravé so zabezpečením jeho prirodzeného vývinu. Hlavným cieľom starostlivosti o dieťa je zabezpečiť dieťaťu maximálny rozvoj telesných, psychických a emocionálnych schopností.

2,40€
L. Zbihlejová, D. Ratnayake Kaščáková - Business English Essentials
Pridať k obľúbeným
Hodnotenie:  

Základy obchodnej angličtiny.

2,50€
M. Slivka, Y. Farinuk, R. Mariychuk - Organic chemistry
Pridať k obľúbeným
Hodnotenie:  

In higher educational institutions, the Organic chemistry is a fundamental subject of study, necessary for the thorough mastering of fundamental disciplines of chemical profile - general and inorganic chemistry, analytical chemistry, physical chemistry.

13,70€
W. Mikuľáková - Psychosociálne a klinické determinanty kvality života pacientov so sclerosis multiplex
Pridať k obľúbeným
Hodnotenie:  

Roztrúsená mozgomiechová skleróza je chronická zápalová choroba centrálneho nervového systému, ktorá spôsobuje demyelinizáciu nervových vlákien a ich priamu stratu. Dnes je zaraďovaná medzi autoimunitné choroby.

7,50€
L. Kendrová, P. Takáč, A. Kubincová - Účinok klimatoterapie
Pridať k obľúbeným
Hodnotenie:  

Cieľom tejto monografie je poukázať na efektivitu komplexnej klimaticko-rehabilitačnej liečby v horskom prostredí u pacientov s chronickou obštrukčnou chorobou pľúc a chronickou bronchitídou. Cieľom výskumu bolo zistiť efektivitu klimaticko-rehabilitačnej liečby na objektívne a subjektívne ukazovatele zlepšenia funkčného stavu a kvality života u týchto pacientov, zároveň zistiť prediktory minimálneho klinicky významného rozdielu sledovaných parametrov pred a po klimaticko-rehabilitačnej liečbe.

6,00€
J. Hnatová, M. Mokriš - Kalibrácia metakognitívneho monitorovania v profesijnej matematickej príprave budúcich učiteľov
Pridať k obľúbeným
Hodnotenie:  

Monografia prezentuje výsledky vedeckého bádania zameraného na metakognitívne monitorovanie v osobitej matematickej doméne, ktoré bolo realizované v rámci špecifickej skupiny študentov - budúcich učiteľov pre predprimárny a primárny stupeň vzdelávania. Pozornosť je venovaná procesom jeho kalibrácie v podobe zisťovania skreslenia a výslednej presnosti hodnotenia kognitívneho výkonu vo vybraných tematických oblastiach matematickej edukácie.

13,80€
S. Capek - Architektonické motívy v ilustráciách pre deti a mládež a ich percepcia
Pridať k obľúbeným
Hodnotenie:  

Považujeme za dôležité zdôrazniť, že v monografii preferujeme najmä domácich slovenských ilustrátorov staršej a strednej generácie, v tvorbe ktorých sa architektonický motív vyskytuje vo väčšej frekvencii ako u súčasnej generácie ilustrátorov. Avšak pre celkové vyváženie generácií sa zaoberáme aj podnetnými ilustráciami niekoľkých súčasných ilustrátorov a ilustrátoriek, ktorých ilustrácie boli vytvorené k moderným autorským rozprávkam, či aktuálne vydávanej náučnej literatúre. Vybrali sme práce, ktoré podľa nášho názoru vybočujú z hlavného prúdu.

13,10€
Z. Birknerová a kol. - Obchodné správanie v kontexte neurolingvistického programovania
Pridať k obľúbeným
Hodnotenie:  

V oblasti obchodného správania sa využíva nástroj neurolingvistické programovanie (NLP). Popisovaná problematika môže prispieť k zlepšovaniu preferencií reprezentačného typu v oblasti NLP, zvyšovať predaj a posunúť tak obchodné a predajné zručnosti obchodníka k úspechu.

3,00€
Z. Birknerová a kol. - Spotrebiteľské správanie a vybrané atribúty neuromarketingu
Pridať k obľúbeným
Hodnotenie:  

Spotrebiteľské správanie v sebe zahŕňa výber, kúpu a využívanie výrobkov, služieb, nápadov alebo skúseností na uspokojovanie potrieb a želaní spotrebiteľa. V rámci realizovaného výskumu sme preto pozornosť venovali tvorbe dotazníka zameraného na preferencie typov spotrebiteľov. Výskumné výsledky preukázali nové zistenia v oblasti jednotlivých typov spotrebiteľa v neuromarketingu v kontexte rodu a osobnostných charakteristík.

3,10€
M. Petro, M. Fatľa - Ekologická zodpovednosť
Pridať k obľúbeným
Hodnotenie:  

Cieľom ekologickej výchovy v našom ponímaní je zorientovať sa v zložitej problematike životného prostredia a prezentovať základné stanoviská Cirkvi z hľadiska teológie stvorenia. Dôraz sa kladie na hľadanie východísk pre riešenie ekologickej krízy.

2,90€
P. Ružbarský, T. Perič - Výsledky prvého celoštátneho testovania pohybových predpokladov detí mladšieho školského veku
Pridať k obľúbeným
Hodnotenie:  

Účelov testovania býva viacero. Motorické testy sú zdrojom dôležitých informácií potrebných na riadenie telovýchovného procesu a správne rozhodovanie. V telovýchovnej praxi sa testy najviac využívajú na kontrolu pohybového rozvoja, telesnej zdatnosti žiakov, športovcov a starších či chorých osôb. Táto kontrola môže mať aj podobu sebakontroly. Výsledky testov sú podstatnou časťou podkladov, napr. pri identifikácii a výbere talentovanej mládeže.

14,40€
A. Nikulin - Psychosociálne aspekty vývinu religiozity
Pridať k obľúbeným
Hodnotenie:  

Cieľom tejto monografie je poukázať ako psychologický a sociálny vývin v jednotlivých vekových obdobiach človeka vplýva na prejav jeho religiozity. Východiskom budú jednotlivé teórie a výskumy, ktoré za posledné desaťročia boli realizované v tejto oblasti a pomáhajú tak lepšie porozumieť náboženskému prejavu jedinca.

2,60€
L. Bobuľská - Mikrobiálna ekológia
Pridať k obľúbeným
Hodnotenie:  

Nevidíme ich, ale sú všade okolo nás, na nás a v nás. Mikroskopické organizmy sa nachádzajú v každom kúte Zeme a obývajú miesta niekoľko kilometrov pod povrchom, cez vriace horúce pramene, až po antarktický ľad. Mikroorganizmy sú najmenší a najjednoduchší nositelia života na Zemi. Mikrobiológovia odhadujú, že náš svet obývajú stovky miliónov druhov mikroorganizmov, z ktorých väčšina doteraz nie je popísaná.

10,50€
Z. Stanislavová, M. Klimovič, D. Dziak - (K)rok za (k)rokom v slovenskej literatúre pre deti a mládež
Pridať k obľúbeným
Hodnotenie:  

Predložená vedecká monografia vznikla na báze dlhodobého sledovania produkcie pôvodnej literatúry pre deti a mládež vydanej na Slovensku. Jej základom sú bilančné hodnotiace prehľady, ktoré autori systematicky vypracúvali o ročnej literárnej tvorbe pre deti a mládež od roku 1996 do roku 2020.

8,00€
E. Lukáč - Kapitoly z dejín výchovy a vzdelávania dospelých II.
Pridať k obľúbeným
Hodnotenie:  

Osvetové pôsobenie na dospelých na dnešnom území Slovenska prešlo svojim historickým vývojom, ktorého hlavnými protagonistami v počiatočných obdobiach boli kňazi, učitelia, resp. predstavitelia inteligencie. Jeho obsahové zameranie aktuálne reagovalo na spoločensko-politické pomery v krajine a snažilo sa dospelému obyvateľstvu prinášať najnovšie poznatky a skúsenosti z jednotlivých vedných odborov.

1,90€
A. Cap - Biblická história I.
Pridať k obľúbeným
Hodnotenie:  

Čitateľ si môže porovnať sedem rôznych prekladov biblického textu a s pomocou odborníkov - archeológov, biblistov, starozákonníkov, rabínov, sv. otcov, učiteľov Cirkvi, teológov sa hlbšie zamyslieť nad biblickým textom a jeho výkladom.

12,10€
R. Šoltés - Starosť o dušu v súčasnom svete
Pridať k obľúbeným
Hodnotenie:  

Stojíme pred novými výzvami, ako tomu nakoniec bolo v každej ľudskej epoche, ako porozumieť súčasnému svetu a sebe na pozadí možností, ktoré nám predkladá technika, a na pozadí túžob, ktoré majú svoje korene v našej duši. Skúškou správnosti je našťastie sám život. Preto len v hľadaní toho, čo je v živote podstatné, môžeme porozumieť významu všetkého ostatného pre nás.

3,50€
Ľ. Majerníková, A. Obročníková - Vplyv svojpomocnej skupiny na kvalitu života pacienta a jeho rodinu
Pridať k obľúbeným
Hodnotenie:  

Kvalita života predstavuje dynamicky meniaci sa proces, ktorý ovplyvňuje spektrum klinických, sociálnych, či spirituálnych činiteľov. Preto nie je možné hodnotiť kvalitu života pacientov len po fyzickej stránke, ale je potrebné zamerať sa aj na hodnotenie sociálnej, psychickej a spirituálnej oblasti.

2,60€
I. Dudinská, M. Cirner, G. Székely - Parlamentné voľby 2020 na Slovensku
Pridať k obľúbeným
Hodnotenie:  

Vyjadrujeme presvedčenie, že predložené príspevky autorov v tomto zborníku si získajú svojich čitateľov v odbornej i laickej, vrátane študentskej verejnosti a budú vnímané ako vhodné námety do odborných diskusií vo vzťahu k parlamentným voľbám na Slovensku vo všeobecnosti, ako aj vo vzťahu k jednotlivým aspektom týchto volieb.

2,90€
Strana: 1 2 3 4 5 ... 8