0,00 € | 0ks
Elektronický obchodPrešovskej univerzity

Literárna veda

Zoradiť:
Zobraziť:
Z. Stanislavová, M. Klimovič, D. Dziak - (K)rok za (k)rokom v slovenskej literatúre pre deti a mládež
Pridať k obľúbeným
Hodnotenie:  

Predložená vedecká monografia vznikla na báze dlhodobého sledovania produkcie pôvodnej literatúry pre deti a mládež vydanej na Slovensku. Jej základom sú bilančné hodnotiace prehľady, ktoré autori systematicky vypracúvali o ročnej literárnej tvorbe pre deti a mládež od roku 1996 do roku 2020.

8,00€
R. Šoltés - Starosť o dušu v súčasnom svete
Pridať k obľúbeným
Hodnotenie:  

Stojíme pred novými výzvami, ako tomu nakoniec bolo v každej ľudskej epoche, ako porozumieť súčasnému svetu a sebe na pozadí možností, ktoré nám predkladá technika, a na pozadí túžob, ktoré majú svoje korene v našej duši. Skúškou správnosti je našťastie sám život. Preto len v hľadaní toho, čo je v živote podstatné, môžeme porozumieť významu všetkého ostatného pre nás.

3,50€
P. Markovič - Slovenský literárny klasicizmus a preromantizmus
Pridať k obľúbeným
Hodnotenie:  

Slovenská klasicistická literatúra je literárnohistoricky pomerne jasne definované a z hľadiska poetiky preskúmané obdobie, no stále je možnosť toto ustálené poznanie spresniť a rozšíriť. Cieľom monografie je analyzovať a doplniť obraz vnútorného členenia celku slovenskej klasicistickej a preromantickej literatúry (1780-1836) a sformulovať jej inovovanú typológiu.

2,70€
A. Valcerová - Interpretácia textu v origináli a preklade
Pridať k obľúbeným
Hodnotenie:  

V monografii prináša autorka súbor štúdií venovaných analýze pôvodného a prekladového textu na všetkých jeho rovinách - najmä eufonickej, rýmovej, rytmickej, syntaktickej, lexikálnej a obraznej - vo vzájomných súvislostiach.

5,20€
J. Sipko - Lingvokulturológia našej doby
Pridať k obľúbeným
Hodnotenie:  

Predkladaná monografia je výsledkom filologických hľadaní posledných rokov, pričom bezprostredne nadväzuje na predchádzajúce práce autora, v ktorých boli evidované, analyzované a hierarchizované jazykové jednotky, zobrazujúce najmä postsovietske obdobie na Slovensku a v Rusku.

8,10€
M. Kendra - Korelácie témy a jazyka v slovenskom literárnom realizme
Pridať k obľúbeným
Hodnotenie:  

Štúdie venované dielam Ľ. Kubániho, G. K. Zechentera-Laskomerského, J. Gregora-Tajovského, B. Slančíkovej-Timravy, M. Kukučína, T. Vansovej, E. Maróthy-Šoltésovej či L. Nádašiho-Jégé sledujú flexibilné vzťahy medzi tematickými (kompozičnými a sémantickými) a jazykovými (syntaktickými, štylistickými) komponentmi realistického fikčného textu, ktoré sú aktualizované a postupne upevňované v procese čítania a podieľajú sa tak na vytvorení komplexného a celistvého modelu skutočnosti, realistického fikčného sveta. Predmetom výskumu je štruktúrny (organizujúci) výrazotvorný a významotvorný princíp, ktorý vyplýva z korelácií (pružnosti a priliehavosti) tvarovania témy a jazyka realistického textu a presadzuje sa v literárnej komunikácii estetickou dominantou a sprievodnými (epistemologicko-edukačnými, referenčnými a kontaktovými) funkciami. Jednotlivé štúdie zahrnuté v monografii ukazujú, ako sa v aktualizovaných komunikačno-estetických kontextoch recepcie komplexne modifikuje vnútorná usporiadanosť textov slovenského literárneho realizmu a prejavujú sa ich štruktúrno-systémové vlastnosti.

12,10€
G. Mihalková - Podoby slovenského literárneho romantizmu
Pridať k obľúbeným
Hodnotenie:  

Vysokoškolská učebnica má prehľadným spôsobom sprístupniť aktuálne zistenia o poetologických, motivických, tematických, tvarových a žánrových podobách slovenského literárneho romantizmu.

10,30€
F. Ruščák - Láska má tvar štvorrozmerný
Pridať k obľúbeným
Hodnotenie:  

Básnická zbierka je výsledkom autorových častých úvah o sebe, o jeho najbližších, o kolegoch a priateľoch a často o tom, čo má svoje korene v kauzalite - prečo...?

7,80€
E. Halagová - Mediácia - cesta k zmieru
Pridať k obľúbeným
Hodnotenie:  

Komunikácia patrí medzi najdôležitejšie a najužitočnejšie ľudské schopnosti. Komunikačné znalosti ovplyvňujú efektivitu nášho súkromného, ale aj profesionálneho života a našich rodinných a pracovných vzťahov, pretože nimi ovplyvňujeme postoje a správanie ľudí okolo nás tak ako akcia evokuje reakciu.

8,50€