0,00 € | 0ks
Elektronický obchodPrešovskej univerzity

Praktické bohoslovie

Zoradiť:
Zobraziť:
V. Boháč - Sväté miesta, znaky, predmety a odevy v byzantskom obrade
Pridať k obľúbeným
Hodnotenie:  

Svoju ľudskú existenciu, svoj život a svoje duševné a hmotné dary máme od Boha. Je naším Stvoriteľom a Najvyšším Pánom. Od Neho pochádza aj večná odmena za bohumilý pozemský život. Preto zo strany človeka mu patrí taká úcta a taký spôsob jej prejavu, aký nepatrí nikomu inému.

1,80€
M. Mojzeš - Svätosť ako prameň spirituality
Pridať k obľúbeným
Hodnotenie:  

Je dôležité poukázať na to, že svätosť nie je len akýmsi nedosiahnuteľným ideálom, ale konkrétnou možnosťou plne patriť v Bohu vo svojom konkrétnom živote, na konkrétnom mieste, v konkrétnom čase a v konkrétnych vzťahoch, v ktorých človek žije.

1,90€
V. Boháč - Liturgia hodín v byzantskom obrade
Pridať k obľúbeným
Hodnotenie:  

Centrom celého života Cirkvi je Eucharistia. S Eucharistiou sa úzko spája všetka činnosť Cirkvi, ktorá sa prejavuje v troch prvkoch liturgie: v ohlasovaní Božieho Slova, v slávení Eucharistie, v Liturgii hodín. Liturgiou hodín sa realizuje posvätenie času, ľudskej činnosti, kultúry dejín a uskutočňuje sa nepretržitá oslava Boha.

7,60€
F. Čitbaj - Niektoré princípy katolíckeho štýlu života
Pridať k obľúbeným
Hodnotenie:  

Každý deň počuť, že žijeme komplikovanú dobu, cítime sa nespokojní a často aj nenaplnení očakávaniami, ktoré máme alebo sme mali. Ide tu o problémy, ktoré prežívame ako manželia v súvislosti s manželským spolužitím, ako rodičia s výchovou detí, často si nevieme rady ani v súvislosti s bežným ľudským spolužitím pre komplikovanosť problému alebo neochotu pováh.

8,70€
P. Tirpák, D. Saraka - Ty máš slová večného života
Pridať k obľúbeným
Hodnotenie:  

Monografia chce upriamiť pozornosť na Ježiša Krista a Cirkev, ktorá je pokračovateľkou jeho poslania. Kristus sa počas svojho života nesnažil byť na jednom mieste a čakať, pokiaľ zástup nepríde k nemu a nenechá sa poučiť. Takto si nevieme predstaviť ani Cirkev.

5,20€
Ján Jacoš - Cirkevné právo
Pridať k obľúbeným
Hodnotenie:  

Monografia predstavuje samotný vnútorný život členov Cirkvi a vnútorné vzťahy, postavenie kňazstva a laikov, kde celá organizačná štruktúra má právny charakter.

4,20€
Pavel Aleš - Hlasová výchova
Pridať k obľúbeným
Hodnotenie:  

Učebné texty venované pamiatke biskupa Gorazda, zakladateľa českého pravoslávneho spevu pri príležitosti 120. výročia jeho narodenia pre poslucháčov PBF PU detašovaného pracoviska pre diaľkové štúdium v Olomouci. V českom jazyku.

3,90€
Pavel Aleš - Úvod do pravoslávneho cirkevného spevu
Pridať k obľúbeným
Hodnotenie:  

Všeobecné znalosti o hudbe. Prehľad dejinného vývoja pravoslávneho spevu. Vložená obrazová klávesnica klavíra. V českom jazyku.

6,60€
Pojte Bohu našemu
Pridať k obľúbeným
Hodnotenie:  

Zborové spevy pravoslávnej cirkvi.

3,90€
Sv. Gorazd II., biskup - Pravoslávny katechizmus
Pridať k obľúbeným
Hodnotenie:  

Zjavenie Božie, Ústne podanie, Písmo sväté začína autor na úvod, Vyznanie alebo symbol viery, Prikázanie Božie, O svätých tajnách, O hriechu,cnostiach,dobrých skutkoch a sľuboch, O bohoslužbách, O sviatkoch.

2,00€
Mikuláš Štec - Cirkevná slovančina
Pridať k obľúbeným
Hodnotenie:  

Vysokoškolská učebnica, obsahuje prvý podrobný opis jazykového systému cirkevnej slovančiny v slovenskej jazykovede, ktorý poskytne dostatok informácií o cirkevnoslovanskom jazyku nielen záujemcom z radov poslucháčov doktorandského štúdia, učiteľov prednášajúcich staroslovienčinu a slavistiku, ako aj ďalších záujemcov o cirkevnoslovanský jazyk, literatúru a kultúru.

4,60€
Mikuláš Štec - Cirkevná slovančina v 21. storočí
Pridať k obľúbeným
Hodnotenie:  

V spojitosti so zmenou politického systému v štátoch, kde sa cirkevná slovančina používa ako liturgický jazyk, vzrástol záujem o tento jazyk nielen v slavistických kruhoch, ale aj u širokej laickej verejnosti.

6,40€
Pavel Aleš - Homiletika
Pridať k obľúbeným
Hodnotenie:  

Náuka o kázaní, v roku 1993 spracoval protojerej Pavel O. Axman pre študentov olomouckého detašovaného pracoviska PBF PU sylabus z homiletiky ako vysokoškolský učebný text. V českom jazyku.

2,80€
Peter Kormaník - Pravoslávne dušpastierstvo I.
Pridať k obľúbeným
Hodnotenie:  

Základy všeobecnej dušpastierskej služby. Úlohou pastierskeho bohoslovia ako náuky je skúmať, objavovať, odkrývať, prebúdzať a do života uvádzať základné princípy pastierskej služby, podané vo Sv. Písme, ustanovené sv. Cirkvou a podložené, posilnené a potvrdené dielami svätých Otcov, aby sa s nimi zoznámili kandidáti na pastiersku službu v Cirkvi a uspôsobili svoje intelektuálne i morálne schopnosti, možnosti, a sily k tomu, aby úspešne a dôstojne konali túto službu na slávu Božiu a spásu im zverených duší.

2,60€
Lazar Mirkovič - Pravoslávna liturgika
Pridať k obľúbeným
Hodnotenie:  

Autor verí, že toto dielo prispeje k rozšíreniu a prehĺbeniu duchovného rozhľadu tak poslucháčov PBF v oblasti liturgiky, ako aj všetkých, ktorí prejavujú osobný záujem o podrobné a dokonalé štúdium a objasnenie modlitieb, cirkevných piesní a obradov.

4,80€
Ján Jacoš - Homiletika
Pridať k obľúbeným
Hodnotenie:  

Učebné texty, ktorých cieľom je hlbšie nazrieť do pokladu kazateľstva sv. Otcov 4. st. a analytickou metódou odkryť toto bohatstvo pre súčasných kazateľov. Určené pre študentov PBF PU a katechétov.

3,20€