0,00 € | 0ks
Elektronický obchodPrešovskej univerzity

Zadarmo k objednávke

Zoradiť:
Zobraziť:
Valerij Paďak, kandidát filologických vied
Pridať k obľúbeným
Hodnotenie:  

Bibliografia obsahuje publikácie Valerija Padiaka, ktoré sú výsledkom jeho vyše 35-ročnej vedeckovýskumnej činnosti v oblasti karpatistiky, pedagogickej činnosti v rámci vysokoškolského a stredoškolského vzdelávania, publicistickej a kultúrno-spoločenskej činnosti.

0,00€
Štefan Tóbik - Gemerské nárečia III.
Pridať k obľúbeným
Hodnotenie:  

Krátky jazykový atlas gemerských nárečí predstavuje náčrt regionálneho jazykového atlasu, ktorého cieľom bolo zakresliť na jazykových mapách rozšírenie nárečových javov na území gemerského nárečového areálu. Tento krátky jazykový atlas gemerských nárečí je výsledkom celoživotného štúdia gemerských dialektov, ktorému sa profesor Štefan Tóbik venoval od tridsiatych rokov až do svojej predčasnej smrti v roku 1969. Rukopis z autorovej pozostalosti opravila, doplnila a na vydanie pripravila Júlia Dudášová-Kriššáková.

0,00€
Š. Tóbik - Gemerské nárečia I.-časť druhá
Pridať k obľúbeným
Hodnotenie:  

V knihe Gemerské nárečia I/časť druhá sú uverejnené texty zo skupiny vlastných gemerských nárečí, ktoré sa vnútorne členia na tri základné skupiny: nárečia juhozápadného Gemera, nárečia stredného Gemera a nárečia východného Gemera.

0,00€
Štefan Tóbik - Gemerské nárečia I.
Pridať k obľúbeným
Hodnotenie:  

Sprístupňujeme slovenskej i zahraničnej odbornej verejnosti životné dielo popredného slovenského jazykovedca, dialektológa a vysokoškolského profesora Štefana Tóbika. Je to mimoriadna udalosť v slovenskej jazykovede a dialektológii, lebo autor rukopis ukončil a odovzdal do redakcie Gemerskej vlastivednej spoločnosti v Rimavskej Sobote tesne pred svojou predčasnou smrťou v roku 1969. Rukopis z autorovej pozostalosti opravila, doplnila a na vydanie pripravila Júlia Dudášová-Kriššáková. Prvé vydanie.

0,00€
F. Čitbaj - Manželstvo v katolíckom kánonickom práve
Pridať k obľúbeným
Hodnotenie:  

Cieľom vydávanej publikácie je pripomenutie modulu manželstva, ktorý vznikol prirodzeným vývojom v európskej kultúre a ponúknuť informácie o ňom tým, ktorí podľa neho chcú skúsiť žiť. Je to totiž model, ktorý sa vytváral tisícročia.

0,00€
L. Hrebeňárová - Vybrané aspekty edukácie žiakov s ťažkým a hlbokým mentálnym postihnutím
Pridať k obľúbeným
Hodnotenie:  

Monografia sa zaoberá otázkami edukácie žiakov s ťažkým viacnásobným postihnutím a efektívne vypĺňa vákuum v oblasti odborných publikácií zameraných na problematiku uvedenej skupiny žiakov.

0,00€
Kamil Kardis - Náboženstvo v kontexte paradigmy sociálnej zmeny
Pridať k obľúbeným
Hodnotenie:  

Náboženstvo v každej kultúre a každej spoločnosti je významným sociálnym javom. Preto môžeme pozorovať tak enormný záujem touto skutočnosťou zo strany rôznych vedeckých disciplín: filozofie, psychológie, sociológie, teológie.

0,00€
Marcel Mojzeš - Božia činnosť podstata liturgie
Pridať k obľúbeným
Hodnotenie:  

Cieľom tejto monografie je poukázať na vzájomný súvis činnosti Boha a činnosti človeka a zdôrazniť pritom prvenstvo činnosti Boha. To je predpokladom správneho pochopenia a prežívania liturgie.

0,00€
Jaroslav Vencálek - Slovensko - český cezhraničný región GENIUS LOCI
Pridať k obľúbeným
Hodnotenie:  

Literárne príťažlivá a obsahovo pestro stvárnená monografia analyzujúca dlhodobé vzťahy človeka s krajinou slovensko-českého cezhraničného regiónu.

0,00€
Viliam Tarjányi - Prešovské osobnosti dychovej hudby
Pridať k obľúbeným
Hodnotenie:  

Monografia, ktorej cieľom je analyzovať a posúdiť hodnoty, ktoré zanechali osobnosti v kontinuite vývoja dychovej hudby v Prešove.

0,00€
Ľ. Petraško - Blízki vzdialení
Pridať k obľúbeným
Hodnotenie:  

Autor skúma vývin slovensko-nemeckých vzťahov v diachronickom i synchronickom priereze s osobitným, hoci nie výlučným dôrazom na literatúru.

0,00€
Horváth, Bernasovská, Boržíková, Sovičová-Diagnostika motorickej výkonnosti a genetických predpokladov pre šport
Pridať k obľúbeným
Hodnotenie:  

Vedecká monografia určená pre študentov pedagogických fakúlt, fakúlt telesnej výchovy a športu a pre trénerov mládeže v športe.

0,00€